Àrea Comptable

Relacionat amb els impostos aplicables a les Empreses i Societats és necessària la confecció de la comptabilitat, ajustada al Pla Comptable i a la legalitat en cada moment vigent.

Per a nosaltres la comptabilitat no és només el compliment d’una mera formalitat, sinó que ha de servir en tot moment per a conèixer la situació i evolució de la nostra empresa o societat, la previsió de situacions en les que es requereix prendre decisions (evitar pèrdues, reduir o ampliar stocks, corregir despeses, aprofitar avantatges o desgrabacions en l’adquisició de béns, etc…) tant per a empreses individuals com per a Societats, Cooperatives i Fundacions.

Per a l’adequada realització i aprofitament de la comptabilitat comptem amb la professionalitat de l’Auditor de Comptes i dels Economistes de Despatx Moragues, experts en les següents especialitats.

Especialitats

  • Confecció de la comptabilitat oficial
  • Assessorament permanent per a la confecció de la comptabilitat oficial
  • Presentació dels Llibres oficials de comptabilitat en el Registre Mercantil
  • Dil·ligenciat de Llibres oficials de comptabilitat
Sr. José María Moragues Serna

La comptabilitat no és una simple formalitat. Serveix per a conèixer i controlar l’evolució de l’empresa i adoptar en cada momento les decisions més adequades.

Sr. Alex Moragues Martínez

La comptabilitat és una eina imprescindible per a controlar la evolució de l’empresa.

Sr. Felip Garcia Jiménez

A través d’una comptabilitat ben confeccionada, coneixereu en cada moment les necessitats de la vostra empresa, i podreu evitar problemes futurs.