Àrea Fiscal

El compliment de les obligacions tributàries exigeix la confecció de múltiples declaracions i models fiscals que requereixen d’una especial cura i rigor especial: si es paga més del que correspon, es perd; si es paga menys, també (hisenda exigeix el que falta amb sancions econòmiques i interesos).

Aquesta cura especial i rigor especial són funcions del nostre Auditor de comptes, Economistes i experts en fiscalitat.

Podem ajudar-vos en els següents impostos, tràmits i especialitats.

Especialitats

 • Assessorament permanent o puntual en matèria tributària
 • Impost de la Renda de les Persones Físiques
 • Impost de Societats
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impost de Successions i Donacions
 • Impost de Transmissions Patrimonials
 • Declaració Anual d’Ingressos i Pagaments
 • Defensa front la Inspecció Tributària
 • Actuacions front l’Administració Tributària
 • Sol·licitud d’exempcions i reduccions tributàries
 • Estudi i preparació d’operacions mercantils amb el menor cost fiscal
Sr. José María Moragues Serna

Realitzem les declaracions d’impostos aprofitant totes les possibilitats legals per a obtenir la menor quota possible.

Sr. Alex Moragues Martínez

Una confecció correcta i presentació de les declaracions vers l’Administració Tributària us evitarà multes, sancions i recàrrecs.

Sr. Felip Garcia Jiménez

S’ha de tenir cura i rigor en la confecció de les declaracions fiscal. Un simple error, et pot sortir molt car.