La carta d'acomiadament

1 March, 2019

La carta d’acomiadament

Quan una empresa vol realitzar un acomiadament el primer que ha d’examinar es la causa que motiva la finalització de la relació laboral amb el treballador, ja sigui per una causa disciplinària, com la desobediència, robatori, insults, o bé per causes objectives, que es produiria quan l’empresa té pèrdues econòmiques o vol efectuar per exemple una reestructuració de la plantilla.

També hi cap la possibilitat de que no hagin causes que motivin l’acomiadament, pel que l’empresa haurà de ser conscient de que tindrà que pagar-li al treballador una indemnització per acomiadament improcedent que es calcula a raó de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.

La carta d’acomiadament és esencial, ja que la procedència o no de l’acomiadament dependrà de les formalitats seguides en el moment de confeccionar la carta i de si es poden acreditar o no les causes al·legades i la seva concreció.

Tanmateix, les causes que consten a la carta d’acomiadament seran les que es podrán defensar en el moment del judici, pel que si han aparegut noves causes que no consten a la carta d’acomiadament, amb independència de la seva gravetat no es podran ni tan sòls al·legar al judici.

Per a més información, us deixem el següent enllaç: carta acomiadament.

By Miriam Parramona Temes d'interès , Share: