Temes d’interès

 • 15 Oct
  La rellevància d’atorgar testament

  La rellevància d’atorgar testament

  El testament és el document per mitjà del qual cada persona pot decidir com distribuirà el seu patrimoni i a favor de quines persones, quin tractament mèdic vol rebre si en un futur l’interessat està limitat per expresar-se per si mateix, i inclús pot nomenar a una o més persones per a que interpretin el contingut del testament.

  Aquest document s’ha realizar davant notari o davant de tres testimonis, dos dels quals no han de tenir relació familiar, ni econòmica amb el declarant.

  Tanmateix, seria convenient de que en el supòsit de que s’hagués previst alguna clàusula respecte l’aplicació de tractaments mèdics es comuniqui al metge de capçalera per a que ho inclogui a l’historial clínic de l’interessat, o bé, s’inscrigui al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Sanitat.

  Si voleu tenir més información sobre els avantatges d’atorgar testament us deixem el següent enllaç exposat per l’advocat del nostre despatx, Sebastià Mothe. Tan sòls teniu que clicar el següent ellaç: testament.

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 01 Sep
  Les despeses ordinàries i extraordinàries dels fills comuns en els divorcis

  Les despeses ordinàries i extraordinàries dels fills comuns en els divorcis

  Després d’un divorci, un dels aspectes que genera més dubtes es quina despesa provocada pel sosteniment dels fills es considera inclosa dins de la pensió d’aliments i quina es considera despesa extraordinària, distinció que dependrà del que s’hagi determinat per sentència o pel conveni del divorci.

  Ara bé, el Tribunal Suprem ja ha manifestat que totes aquelles despeses que tinguin relació amb la matrícula escolar, els llibres de text i el material escolar són despeses ordinàries que s’han d’incloure dins la pensió d’aliments. En canvi, el cost de les excursions, extraescolars, el cost de la comunió i les despeses mèdiques es consideren extraordinàries, ja que es tracta de despeses imprevisibles i no periòdiques.

  Si hi hagués algún conflicte entre els progenitors per determinar si estan davant d’una despesa ordinària o bé extraordinària i per tant, qui i com l’han de pagar es pot iniciar un procediment judicial només per a concretar qui ha de pagar la despesa.

  A més a més, en el moment que es pretengui reclamar judicialment la despesa extraordinària dins del procés d’execució, amb caràcter previ també es podrà determinar davant del Jutge si estem davant de despeses ordinàries o extraordinàries.

  Si voleu tenir més informació sobre les despeses dels fills comuns podeu veure el programa del “Debat de Lleida Activa” de TV LLEIDA, en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: despeses fills.

  By Miriam Parramona Temes d'interès ,
 • 01 Jun
  La negligència mèdica

  La negligència mèdica

  Quan estem davant d’una negligència mèdica es pot reclamar per responsabilitat patrimonial o bé, per responsabilitat civil depenent de si s’ha comès en un centre mèdic públic o en un centre privat, i ens els dos supòsits sempre hi ha la possibilitat d’acudir a la juridisdicció penal.

  Si la negligència mèdica s’ha comés a la sanitat pública, es tindrà que plantejar una reclamació per responsabilitat patrimonial davant l’administració sanitària competent i si passa el plaç de sis mesos sense haber obtingut una resposta s’haurà d’instar el mateix procediment davant els jutjats.

  En canvi, si la negligència s’ha comés a la sanitat privada, com per exemple a una clínica de cirurgia estètica, s’haurà d’instar davant els jutjats una demanda per responsabilitat civil contra els causants del dany amb la finalitat d’obtenir una indemnització per danys i perjudicis.

  A més a més i amb independència de que la negligència es produeixi tant a la sanitat pública com a la privada, també es pot acudir a la jurisdicció penal, en la que el perjudicat pot ser recompensat del dany mitjançant la obtenció d’una indemnització, així com la privació de llibertat o inhabilitació del metge responsable.

  Si voleu tenir més informació sobre les negligències mèdiques podeu veure el programa de TV Lleida “El Debat de Lleida Activa”, en el que participar l’advocada del nostre despatx, Andrea Lombana en el següent enllaç: negligència mèdica.

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 15 May
  Les conseqüències d’acomiadar a un treballador en incapacitat temporal

  Les conseqüències d’acomiadar a un treballador en incapacitat temporal

  Quan s’acomiada a un treballador i aquest impugna davant el Jutjat competent, es pot declarar mitjançant sentència que: l’acomidament és procedent, és a dir, que les causes indicades a la carta d’acomiadament són correctes; que és improcedent, el que suposa que les causes no han estat acreditades i l’empresa disposarà de cinc dies per decidir si opta per la readmissió del treballador amb pagament de salaris de tramitació o bé, li paga directament la indemnització máxima que li correspon per improcedència; o bé que és nul, al haver-se produït l’acomiadament amb violació de drets fonamentals que implica per l’empresa la readmissió del treballador amb pagament de salaris de tramitació.

  Si un treballador està en un procés d’incapacitat temporal i l’empresa l’acomiada no suposa automàticament la nul·litat del seu acomiadament, ja que és necessari acreditar que el procés d’incapacitat temporal del treballador es de llarga duració i que a més a més l’empresari era coneixedor d’aquesta circumstància.

  Per tal d’acreditar-ho serà tan fàcil com aportar el part mèdic de baixa o confirmació del procés d’incapacitat temporal del treballador on sempre surt reflectit la duració màxima de la situació d’incapacitat temporal que afecta al treballador.

  Pel contrari, si és un procés d’incapacitat temporal de curta duració, serà procedent o improcedent depenent de si s’acrediten o no les causes indicades a la carta d’acomiadament, però mai serà nul.

  Si voleu tenir més informació sobre les conseqüències d’acomiadar a un treballador mentre està en situació d’incapacitat temporal, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el que va participar l’advocat especialista en dret laboral, José-Miguel Moragues Martínez en el següent enllaç: acomiadament incapacitat temporal.

 • 15 Apr
  La jubilació activa

  La jubilació activa

  La jubilació activa és la prestació a la Seguretat Social que poden sol·licitar els treballadors autònoms i els treballadors per compte aliè que ja tinguin l’edat ordinària de jubilació i que decideixin continuar treballant obtenint com a mínim la meitat de la seva pensió ordinària de jubilació.

  Poden sol·licitar aquesta prestació els treballadors autònoms, els autònoms societaris, els treballadors per compte aliè i els administradors socials que decideixin continuar exercint una activitat laboral a jornada parcial o completa que pot ser o no la mateixa que exercien anteriorment.

  Per accedir a aquest tipus de prestació és indispensable que el sol·licitant tingui l’edat ordinària de jubilació i el 100% de la seva base reguladora, és a dir, treinta cinc anys i sis mesos de cotització.

  Pel contrari, no podran accedir a aquest tipus de prestació els que anteriorment haguessin estat titulars d’una jubilació anticipada o una parcial, i amb independència de que quan sol·licitin la jubilació activa tinguin l’edat ordinària de jubilació.

  Tampoc podran accedir-hi els que estiguin afiliats en mutualitats, com sería el supòsit dels advocats, així com les entitats sense personalitat jurídica, com pot ser una comunitat de béns, una societat civil o una col·lectiva.

  Per aquells que compleixin els requisits per ser beneficiaris de la prestació de jubilació activa, els tenim que advertir que el fet de continuar treballant tot i cumplir amb l’edat ordinària de jubilació no suposa un augment de la seva base de cotització i a més a més tindran que pagar un 8% en concepte de solidaritat que en el cas dels treballadors per compte aliè, un 6% el paga l’empresari i el 2% restant va a compte del treballador. Per aquest motiu, poden escollir la base de cotització que prefereixin, ja que només té efectes quan el beneficiari de la prestació agafi una baixa mèdica per Incapacitat Temporal durant el període que estiguin en situación de jubilació activa.

  Com a novetat legislativa i només pels treballadors autònoms, aquests podran compatibilitzar el 100% de la seva pensió de jubilació amb la realització del seu treball, sempre i quan acreditin tenir contractat a un treballador per compte aliè i amb la condició de que li mantinguin l’ocupació fins la jubilació ordinària.

  Per a més informació podeu veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Miriam Parramona, especialitzada en dret laboral i de la Seguretat Social. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: jubilació activa.

   

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 30 Mar
  El dividend a compte

  El dividend a compte

  La Llei de Societats de Capital estableix que la distribució dels resultats dels beneficis que pot obtenir una societat es realitza amb l’aprovació del compte després d’haver tancat l’exercici que habitualment es produeix al mes de juny de l’any següent.

  Ara bé, s’estableix una excepció que possibilita que la societat distribueixi unes quantitats a compte dels beneficis finals abans de l’aprovació del compte i durant el curs de l’exercici que es el que s’anomena el dividend a compte.

  Aquesta opció es pot acordar durant el curs de l’exercici i fins i tot, després del tancament de l’exercici, però sempre abans de l’aprovació dels comptes, i ho pot acordar amb caràcter general la Junta General o bé, els propis administradors.

  No obstant, és necessari que la societat tingui liquidessa, previ estudi comptable per part dels administradors de si realment és factible o no repartir beneficis abans de l’aprovació del compte.

  A més a més, s’estableixen com a límits que la societat no tingui pèrdues econòmiques derivades d’exercicis anteriors, que s’hagin cobert les reserves legals, i que s’hagi tingut en compte el cost que suposarà l’impost de societats.

  I quan la societat pagui el dividend a compte al soci, aquest tindrà la consideració de rendiment de capital, pel que tributarà a la seva declaració d’IRPF.

  Per a més informació sobre el dividend a compte, podeu veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Felip Garcia, en el següent enllaç: dividend a compte.

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 28 Feb
  L’incompliment del règim de visites fixat en una sentència de divorci

  L’incompliment del règim de visites fixat en una sentència de divorci

  Qualsevol procediment de divorci o separació o de trencament d’una parella de fet amb fills menors, on s’atribueix la guarda i custòdia a un dels pares en exclusiva, necessariament comporta la regulació d’un règim de visites, és a dir, d’un temps en que aquests fills han d’estar amb el pare o la mare, a qui no se li ha atribuït la custòdia.

  Ara bé, si el progenitor que té la custòdia dificulta el compliment del règim de visites o bé no el compleix, com per exemple que no retorni als menors quan correspon, o inclús, quan no es preocupen de veure o mantenir el contacte amb els seus fills estarem davant d’un incompliment del règim de visites.

  En aquests casos d’incompliment del règim de visites s’ha d’interposar una demanda davant la jurisdicció civil, demanant el compliment del pactat en conveni o el que s’hagi declarat per sentència amb la intervenció d’advocat i procurador.

  En aquest procediment, també es podría demanar la imposició de multes coercitives periòdiques al pare o la mare que incompleix el règim de visites, i fins i tot, advertir-li que com està desobeint a l’autoritat judicial es pot acudir a la via penal.

  Hem d’advertir que degut a l’última reforma legislativa, ja no es pot interposar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per tal d’iniciar un judici de faltes, i ara només es pot interposar inicialment la via civil.

  Si voleu tenir més informació sobre les conseqüències jurídiques de l’incompliment del règim de visites, podeu veure el programa en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas, en el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el següent enllaç: règim visites.

 • 15 Feb
  El responsable del pagament de les despeses per obres i millores dels arrendaments rústics

  El responsable del pagament de les despeses per obres i millores dels arrendaments rústics

  A Catalunya, els arrendaments rústics estan regulats íntegrament pel Codi Civil català, pel que si les parts realitzen un pacte sobre les condicions d’aquest tipus d’arrendament sempre tindrà que respectar el que estableix la llei.

  Respecte les obres dels arrendaments rústics, la normativa catalana fa una distinció entre les que són obligatòries, les anomenades obres ordinàries i les que no ho són, les extroardinàries.

  Les obres ordinàries que són totes aquelles que tenen relació amb el cultiu de la finca, el seu manteniment i conservació, que les té que abonar l’arrendatari, de tal manera que si aquest es negués, l’arrendador podría realizar les obres ordinàries i se li genera un dret a poder reembolsar-se de les despeses que tingui, o bé, també podría demanar la rescissió del contracte i reclamar contra l’arrendatari per danys i perjudicis.

  En canvi, les obres extraordinàries són aquelles derivades de situacions imprevistes, com per exemple les obres de millora i reparació de la finca rústica després d’un terratrèmol, i són a càrrec de l’arrendador, pel que si aquest es negués a realizar-les, serà l’arrendatari qui tindrà dret a reclamar que les realitzi o bé, fer-les directament l’arrendatari i demanar l’extinció del contracte amb indemnització per danys i perjudicis.

  I per una altra banda, tenim les anomenades obres de millora de les que el responsable del seu pagament dependrà del que s’hagi pactat en el previ contracte administratiu entre les dues parts, de la resolució judicial, l’acord de regants, o en defecte, del que indiqui la normativa aplicable.

  A més a més, en aquest tipus d’obres si suposa una millora en la productivitat de la finca, l’arrendador tindrà dret a augmentar el preu de la renda i si a l’arrendatari no li convé, pot demanar l’extinció del contracte, però sense danys i perjudicis.

  Si voleu tenir més información sobre qui es té que fer càrrec de les despeses derivades de les obres i millores dels arrendaments rústics, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Antonio Palau. Només teniu que clicar el següent enllaç: obres finques rústiques.

 • 30 Jan
  Les conseqüències de patir el síndrome “burnout” per raó del treball

  Les conseqüències de patir el síndrome “burnout” per raó del treball

  El síndrome del “burnout” o del treballador cremat per raó del treball, és una malaltia psicosocial i un trastorn d’adaptació, que provoca una pèrdua progressiva d’energia, desgast, falta de realització personal, sentiments de frustració, desinterés progressiu pel treball i inclús ansietat i depressió, fruit d’un estrès laboral crònic i prolongat en el seu lloc de treball.

  Aquest tipus de malalties no estan considerades, actualment, com a malalties professionals, però sí que poden ser declarades com a derivades d’accident de treball a efectes d’obtenir prestacions a la Seguretat Social, sempre que s’acrediti que aquest trastorn d’adaptació té el seu origen de forma exclusiva en el seu lloc de treball, és a dir, que no ha influenciat cap tipus de causa aliena al seu treball.

  Tradicionalment, els Jutjats i els Tribunals han descartat que aquest tipus de malalties psiquiàtriques derivin d’accident de treball, ja que és molt complex demostrar amb informes mèdics i proves pericials que aquestes patologies derivin de forma exclusiva del seu lloc de treball, però recentment la jurisprudència està canviant i ara examina altres circumstàncies per declarar que aquestes patologies deriven d’accident de treball, com pot ser el simple fet de no haver tingut baixes mediques per aquest tipus de malalties amb anterioritat.

  En tot cas i per a que declarin que aquest tipus de malaltia deriva d’accident de treball, el treballador tindrà que presentar una sol·licitud de determinació de contingència davant l’INSS, acompanyant tots els informes mèdics que li ajudin a acreditar que la baixa mèdica que ha iniciat es deu exclussivament per situacions d’estrès laboral o angoixa en el seu lloc de treball, i si li deneguen, tindrà que presentar demanda davant el Jutjat Social competent, demanant que s’incorpori el informe emès per Inspecció de Treball.

  Si voleu tenir més informació sobre el síndrome del “burnout” o del treballador cremat, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Miriam Parramona, en el següent enllaç: síndrome burnout.

 • 15 Jan
  Les dues alternatives per reduir la quantia dels impostos

  Les dues alternatives per reduir la quantia dels impostos

  Tot i que fins als mesos de maig i juny no estarem endinsats en la declaració de la renda, és necessari fer una estimació o simulació de les quantitats que tindrem que pagar i intentar reduir els imports a pagar, ja sigui amb un Pla de Pensions o bé a través de l’amortització de la hipoteca.

  Respecte els plans de pensions, és una opció preferible per a les persones de mitjana edat que no tinguin hipoteca en el seu habitatge habitual. Si destinen determinades quantitats en plans de pensions, tindran una reducció de la base imposable pel mateix import que han destinat, és a dir, si han guanyat 20.000 euros i aporten 5.000 euros en plans de pensions, els hi tocarà tributar sobre una base imposable de 15.000 euros.

  Ara bé, quan cobrin el plan de pensions, hauran de tributar per les quantitats destinades tot i que amb certs avantatges fiscals. Tanmateix, recordem que el límit a aportar al pla de pensions es de 8.000 euros per tots els contribuents.

  I en quan la segona alternativa, consisteix en l’amortització de la hipoteca per aquells habitatges habituals adquirits abans del 2013, de les que es podran deduir fins a un 15% de l’import destinat. Ara bé, la quantitat máxima que es pot amortitzar per hipoteca es de 9.040 euros a l’any i per contribuent.

  Si voleu tenir més informació sobre les dues alternatives per reduir la quantitat a pagar en futurs impostos, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’economista del nostre despatx, Alex Moragues. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: reducció impostos.

1 2 3 4 6