Temes d’interès

 • 12 May
  El control horari

  El control horari

  A partir del 12 de maig de 2019, va entrar en vigor el Real Decret 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents de protección social i de lluita contra la precarietat laboral que va modificar l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors pel que s’estableix que “l’empresa garantitzarà el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora“.

  Amb efectes del 12 de maig de 2019, les empreses han de registrar la jornada diària dels seus treballadors, ja sigui en paper o per via informàtica, en els que consti l’hora d’inici i finalització de la jornada de cada un dels treballadors. No serà vàlida la substitució per calendaris laborals ni per quadrants d’horaris, ja que és obligatori que es registri la jornada de forma individual per cada un dels treballadors de l’empresa.

  Tanmateix, aquests registres han d’estar guardats físicament al centre de treball, de tal manera que sigui posible accedir a ells en qualsevol moment, ja sigui perquè ho sol·licita el treballador, els representants dels treballadors o la mateixa Inspecció de Treball.

  El registre de jornada ha d’estar documentat pel que si es realitza per medis informàtics, com per exemple un sistema de fixatge, Inspecció de Treball podrà requerir a la mateixa visita que faci a l’empresa que s’imprimeixin els registres. I si està en format paper, podrà requerir els registres originals amb la firma dels treballadors.

  El incompliment de realizar el registre de jornada será constitutiu d’una infracció greu.

  Per a més informació, us deixem el següent enllaç: registre jornada.

 • 01 May
  La fiscalitat de les arres

  La fiscalitat de les arres

  Les arres son una garantía que comporta el lliurament de diner per tal d’assegurar el compliment de l’obligació consistent en la compra d’un immoble i que constitueix una clausula voluntària que pot incorporar-se al contracte de compraventa d’un habitatge.

  Existeixen tres tipus d’arres: les confirmatòries, que es configuren com un pagament a compte del preu pactat; les penals, que tenen com a finalitat establir una garantía del compliment del contracte mitjançant la seva pèrdua o devolució duplicada en el supòsit d’incompliment; i les penitencials, que permeten el desistiment de les parts del contracte de compraventa mitjançant la pèrdua duplicada.

  Respecte la fiscalitat de les arres, si la vivenda és nova estarà subjecta a IVA, pel que el comprador a més a més de les arres haurà d’abonar l’import corresponent a IVA. En canvi, si la vivenda es de segona mà, el comprador tributarà per l’Impost de Transmissions Patrimonials sobre el total del preu de la venta, estant ja incloses les arres.

  Per un altre costat, el venedor tindrà que encargar-se del pagament de la plusvalía municipal i declarar en l’exercici fiscal en el que la venta de l’immoble s’hagi realitzat el guany per IRPF.

  Per a més información sobre la fiscalitat de les arres us deixem el següent enllaç: arres.

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 15 Apr
  Què s’ha de fer davant l’impagament de veïns deutors

  Què s’ha de fer davant l’impagament de veïns deutors

  La comunitat de propietaris ha de realitzar diverses actuacions obligatòries abans de reclamar-li el deute judicialment al veí morós.

  En primer lloc, s’ha de celebrar una Junta de Propietaris degudament convocada a la que s’acordi aprovar la certificació i liquidació del deute, així com autoritzar al President de la comunitat per a que pugui reclamar-la judicialment en nom de tota la comunitat de propietaris.

  En segon lloc, s’ha de redactar l’acta de la Junta de Propietaris a la que s’acordarà la certificació i liquidació del deute del propietari, indicant expressament l’acord mitjançant el qual s’habilita al President de la comunitat a iniciar els tràmits judicials corresponents.

  Seguidament, es remet al veí morós una carta certificada amb justificant de recepció o mitjançant un burofax conforme se li concedeix un plaç voluntari de pagament del deute, advertint expressament paga la totalitat del deute en el plaç que se li ha concedit s’iniciarà la reclamació judicial.

  Si transcorre el plaç voluntari de pagament i no procedeix al seu pagament, es podrà iniciar la via judicial.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: veïns morosos.

 • 01 Apr
  Les novetats de la declaració de la renda del 2018

  Les novetats de la declaració de la renda del 2018

  Aquest any s’han establert diverses novetats tant formals com en quan el límit de l’obligació de tributació en la declaració de la renda del present exercici 2018.

  En quan els aspectes formals, aquest any ja no existeix la possibilitat de presentar la declaració en format paper, sinó que es té que presentar mitjançant medis electrònics amb el certificat digital o amb firma electrònica.

  Una altra de les novetats més importants es que les quantitats obtingudes per les prestacions de paternitat i maternitat no tributen, pel que estan exemptes.

  Respecte els límits de tributació, aquest any s’ha modificat l’import a partir del qual més d’un pagador ha de declarar per IRPF que ara es de 14.000 euros quan l’any anterior era fins a 12.000 euros.

  Tanmateix, tenim deduccions que ja existien però que també s’han modificat el seu import. És el supòsit de les quantitats a deduir per families nombroses  que s’augmenta a 600 euros (50 euros mensuals), així com la deducció per les despeses pagades en concepte de guarderia que es de fins a 1.000 euros.

  Us recordem que existeix la possibilitat de demanar el fraccionament del pagament en dos plaços sense interessos, del que el 60% de l’import resultant s’ha de pagar al juny i el 40% restant el 5 de novembre.

  I finalment, us aconsellem que reviseu els borradors enviats per l’Agència Tributària abans de confirmar-los.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: renda 2018.

   

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 15 Mar
  Procediment per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residencia

  Procediment per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residencia

  Diverses modificacions s’han introduit respecte el tràmit per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residencia, com per exemple, la realització de tota la tramitació de forma telemàtica, la necessitat d’acreditar un determinat grau d’integració a la societat espanyola i la implantació d’una tassa de 100 euros per a obtenir la nacionalitat.

  La primera modificació es que ara pràcticament tot el tràmit es fa telemàticament, pel que ja no es podran presentar documents al Registre Civil.

  Tanmateix i com a segona novetat, s’ha d’acreditar per part de la persona interessada un determinat nivell d’integració a la societat espanyola, pel que serà necessari superar dues proves, una sobre coneixement bàsic en llengua espanyola i la segona sobre conceixements de la Constituciuó, societat i cultura espanyoles.

  Aquestes proves es faran a l’Institut Cervantes, en el que a la seva pàgina web oficial es podran trobar les convocatòries que solen ser entre 2 o 3 anuals i també proves d’examens.

  A més a més, la tercera novetat es que s’haurà de pagar una tassa de 100 euros que no es retornarà si es suspèn l’examen. També s’ha d’agefir el cost que suposa cada una de les dues proves.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: nacionalitat espanyola.

   

 • 01 Mar
  La carta d’acomiadament

  La carta d’acomiadament

  Quan una empresa vol realitzar un acomiadament el primer que ha d’examinar es la causa que motiva la finalització de la relació laboral amb el treballador, ja sigui per una causa disciplinària, com la desobediència, robatori, insults, o bé per causes objectives, que es produiria quan l’empresa té pèrdues econòmiques o vol efectuar per exemple una reestructuració de la plantilla.

  També hi cap la possibilitat de que no hagin causes que motivin l’acomiadament, pel que l’empresa haurà de ser conscient de que tindrà que pagar-li al treballador una indemnització per acomiadament improcedent que es calcula a raó de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.

  La carta d’acomiadament és esencial, ja que la procedència o no de l’acomiadament dependrà de les formalitats seguides en el moment de confeccionar la carta i de si es poden acreditar o no les causes al·legades i la seva concreció.

  Tanmateix, les causes que consten a la carta d’acomiadament seran les que es podrán defensar en el moment del judici, pel que si han aparegut noves causes que no consten a la carta d’acomiadament, amb independència de la seva gravetat no es podran ni tan sòls al·legar al judici.

  Per a més información, us deixem el següent enllaç: carta acomiadament.

 • 11 Feb
  Els requisits per aconseguir una Incapacitat Permanent

  Els requisits per aconseguir una Incapacitat Permanent

  La Incapacitat Permanent es aquella situación per la que un pacient després d’haver estat sotmès a tractament mèdic presenta reduccions anatòmiques i funcionals greus i definitives que el limiten parcialment o totalment per realizar la seva professió habitual o bé, el impedeixen per la realització de qualsevol professió, o inclús, per l’exercici de les tasques ordinàries de la vida diària necessitant l’adjuda d’una tercera persona.

  Existeixen cinc graus d’Incapacitat Permanent: la parcial, es que quan mostra una limitació parcial per l’exercici de la seva ativitat laboral i per la que rebrà una indemnització de pagament únic; la total, que es quan es troba limitat totalment per realizar la seva activitat laboral amb el dret a obtener una prestació mensual resultant del 55% de la seva base reguladora; la qualificada, que es quan a més a més té 55 anys d’edat i obtindrà una prestació mensual del 75% de la base reguladora;: la absoluta, que es quan no pot realizar cap tipus de professió amb el dret a obtener el 100% de la base reguladora; i la gran invalidessa, que es quan necesita l’adjuda d’una tercera persona per a realizar els actes ordinaris de la vida diària, per la que rebrà una prestació mensual del 100% de la base reguladora més un complement del 45%.

  Per aconseguir una Incapacitat Permanent és esencial que es tracti de patologies definitives, és a dir, que s’hagin esgotat totes les possibilitats terapeutiques i no sigui possible la seva curació.

  Tanmateix, és recomanable reunir tots els informes mèdics dels que es disposi i sempre que s’acudeixi a la consulta mèdica, demanar l’informe mèdic corresponent encara que siguin un simple informe de seguiment.

  Per a més informació sobre la Incapacitat Permament, us deixem el següent enllaç: IP.

 • 01 Feb
  IRPH en els préstecs hipotecaris

  IRPH en els préstecs hipotecaris

  IRPH, és l’índex de referència dels préstecs hipotecaris que utilitzaven les caixes, entitats i els bancs i que solia ser més elevat que l’EURIBOR.

  L’inconvenient de l’IRPH es que amb la desaparició de l’IRPH dels bancs i de les caixes, s’aplica la clàusula de tancament de les escriptures que indicava que quan succeís aquesta circumstància, els préstecs hipotecaris passarien al tipus fixe que s’aplicava al novembre de l’any 2013 que es situava aproximadament al 4%.

  Els Jutjats i Audiències Provincials han interpretat que aquesta clàusula és nul·la i que han d’aplicar l’IRPH d’1’7% de les entitats bancaries, tot i que encara estem pendents de que es pronuncií Europa.

  Per a més informació sobre l’IRPH us deixem el següent enllaç: IRPH.

   

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 24 Jan
  Les consultes tributàries

  Les consultes tributàries

  Dret que té el contribuent de formular consultes i preguntes a través de la Direcció General de Tributs sobre una operación fiscal.

  La Direcció General de Tributs disposarà d’un plaç màxim de sis mesos per a resoldre la consulta formulada, tot i que no hi ha cap conseqüència si passen aquests sis mesos i no han contestat expressament.

  Aquestes consultes només les pot formular qui sigui interessat legítim en l’operació fiscal de la que es planteja el dubte i s’ha de formular per escrit abans de que l’operació fiscal desplegui els seus efectes.

  La resposta que es doni serà vinculant pels òrgans de gestió tributària, però si el contribuent entén que la resposta facilitada no és correcta no té cap obligació de realitzar l’operació de la forma que li han detallat.

  Ara bé, si la consulta es formula quan el procediment tributari ja s’ha iniciat, la consulta no serà vinculant per l’inspector destinatari.

  Per a més informació sobre les consultes tributàries i els seus efectes, us deixem el següent enllaç: consultes tributàries.

 • 14 Jan
  Les reclamacions per accident de trànsit

  Les reclamacions per accident de trànsit

  Per a reclamar danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit, es tindrà que interposar la corresponent demanda civil aplicant el nou sistema de valoració de danys i perjudicis de trànsit.

  Tanmateix i amb caràcter previ a la interposició de la demanda civil, es tindrà que interposar preceptivamente una reclamació prèvia davant l’entidad aseguradora, qui tindrà tres mesos per emetre resolució.

  Aquesta resolució pot ser una oferta motivada, si l’entitat aseguradora ofereix una indemnització, o bé, pot consistir en una resposta motivada si rebutja la reclamació.

  També existeix la possibilitat de que l’afectat sigui visitat pel metge forense, però només podrá sol·licitar-ho quan l’entitat aseguradora resolgui una oferta motivada. En aquest cas, el perjudicat pot sol·licitar a l’Institut de Medicina Legal que el visiti un metge forense i les despeses derivades d’aquest tràmit seran a càrrec de l’entitat aseguradora.

  Per a més informació sobre les reclamacions derivades d’accident de trànsit podeu clicar el següent enllaç: accident de trànsit.

1 2 3 4 6