Temes d’interès

 • 01 Feb
  IRPH en els préstecs hipotecaris

  IRPH en els préstecs hipotecaris

  IRPH, és l’índex de referència dels préstecs hipotecaris que utilitzaven les caixes, entitats i els bancs i que solia ser més elevat que l’EURIBOR.

  L’inconvenient de l’IRPH es que amb la desaparició de l’IRPH dels bancs i de les caixes, s’aplica la clàusula de tancament de les escriptures que indicava que quan succeís aquesta circumstància, els préstecs hipotecaris passarien al tipus fixe que s’aplicava al novembre de l’any 2013 que es situava aproximadament al 4%.

  Els Jutjats i Audiències Provincials han interpretat que aquesta clàusula és nul·la i que han d’aplicar l’IRPH d’1’7% de les entitats bancaries, tot i que encara estem pendents de que es pronuncií Europa.

  Per a més informació sobre l’IRPH us deixem el següent enllaç: IRPH.

   

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 24 Jan
  Les consultes tributàries

  Les consultes tributàries

  Dret que té el contribuent de formular consultes i preguntes a través de la Direcció General de Tributs sobre una operación fiscal.

  La Direcció General de Tributs disposarà d’un plaç màxim de sis mesos per a resoldre la consulta formulada, tot i que no hi ha cap conseqüència si passen aquests sis mesos i no han contestat expressament.

  Aquestes consultes només les pot formular qui sigui interessat legítim en l’operació fiscal de la que es planteja el dubte i s’ha de formular per escrit abans de que l’operació fiscal desplegui els seus efectes.

  La resposta que es doni serà vinculant pels òrgans de gestió tributària, però si el contribuent entén que la resposta facilitada no és correcta no té cap obligació de realitzar l’operació de la forma que li han detallat.

  Ara bé, si la consulta es formula quan el procediment tributari ja s’ha iniciat, la consulta no serà vinculant per l’inspector destinatari.

  Per a més informació sobre les consultes tributàries i els seus efectes, us deixem el següent enllaç: consultes tributàries.

 • 14 Jan
  Les reclamacions per accident de trànsit

  Les reclamacions per accident de trànsit

  Per a reclamar danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit, es tindrà que interposar la corresponent demanda civil aplicant el nou sistema de valoració de danys i perjudicis de trànsit.

  Tanmateix i amb caràcter previ a la interposició de la demanda civil, es tindrà que interposar preceptivamente una reclamació prèvia davant l’entidad aseguradora, qui tindrà tres mesos per emetre resolució.

  Aquesta resolució pot ser una oferta motivada, si l’entitat aseguradora ofereix una indemnització, o bé, pot consistir en una resposta motivada si rebutja la reclamació.

  També existeix la possibilitat de que l’afectat sigui visitat pel metge forense, però només podrá sol·licitar-ho quan l’entitat aseguradora resolgui una oferta motivada. En aquest cas, el perjudicat pot sol·licitar a l’Institut de Medicina Legal que el visiti un metge forense i les despeses derivades d’aquest tràmit seran a càrrec de l’entitat aseguradora.

  Per a més informació sobre les reclamacions derivades d’accident de trànsit podeu clicar el següent enllaç: accident de trànsit.

 • 03 Jan
  La duració d’un contracte de lloguer d’habitatge

  La duració d’un contracte de lloguer d’habitatge

  Els contractes de lloguer d’habitatge tenen la duració que les parts lliurement pactin. Ara bé, s’han de respectar unes determinades regles.

  Si el contracte té una duració inferior a tres anys, quan finalitizi el contracte es prorrogarà tàcitament cada any fins que arribi a la duració mínima dels tres anys. Per tant, les parts poden establir la duració que lliurement pactin, però s’ha de tenir en compte que si es pacta una duració inferior a tres anys, forçosament s’haurà de prorrogar fins els tres anys.

  Tanmateix, s’ha d’advertir que si expressament es pacta que la duració del contracte té una duració indefinida, indirectament s’està fixant la duració de contracte en un any, i d’aplicació la pròrroga forçosa anual fins arribar als tres anys de duració mínima.

  No obstant, no serà necessari arribar a la duració mínima del contracte, quan per part de l’arrendatari rescindeixi del contracte de lloguer un cop transcorreguts els sis mesos de duració i sempre que s’avisi amb trenta dies de preavís al propietari del lloguer.

  En el mateix sentit, el propietari també pot rescindir del contracte durant el primer any de duració, ja sigui perquè ell mateix ho necesita o bé, a favor d’un familiar fins al segon grau.

  Per a més informació sobre la duració màxima dels contractes de lloguer d’habitatge us deixem el següent enllaç: contractes lloguer habitatge.

   

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 19 Dec
  El control dels treballadors mitjançant medis electrònics

  El control dels treballadors mitjançant medis electrònics

  L’empresari pot adoptar totes aquelles mesures que cregui convenients per a vigilar que els seus treballadors compleixin amb els seus deures laborals, ja sigui mitjançant l’ús de sistemes de videovigilància o bé, controlant el correu electrònic corporatiu de l’empresa.

  Ara bé, com aquest control pot vulnerar drets fonamentals dels treballadors, com el dret a l’honor, intimitat, i protección de dades, l’empresari ha d’avisar tant als treballadors com als representants de l’ús de sistemes de videovigilància i de la possibilitat de revisar el correu electrònic corporatiu.

  Si l’empresari no ha respectat aquesta formalitat i acomiada a un treballador utilitzant com a prova la gravació d’imatges o la impressió de correus electrònics, aquesta prova seria nula i alguns jutjats i tribuanls també han declarat que l’acomiadament és nul.

  La conseqüència d’un acomiadament nul, és la readmissió inmedita del treballador i el pagament de salaris de tramitació desde la data de l’acomiadament fins a la data de la sentència.

  Per aquest motiu i per evitar nul·litats en acomiadaments, recomanem avisar previament als treballadors i als seus representants, si els hagués, sobre l’existència de sistemes de videovigilància, sobre la seva ubicació, i la possibilitat de utilizar les gravacions i controlar els correus electrònics per finalitats disciplinaries.

  Per a més informació, us deixem el següent enllaç: control treballadors.

 • 12 Dec
  El testament o document de voluntats anticipades en els supòsits de malaltia greu

  El testament o document de voluntats anticipades en els supòsits de malaltia greu

  Si una persona pateix una malaltia greu es recomanable la formalització d’un testament o document de voluntats anticipades.

  El testament o document de voluntats anticipades, es aquell document en el que cada persona per avançat por establir quin tractament mèdic vol rebre en el supòsit de que en un futur tingués una malaltia greu que el imposibilités per a expresar-se, i fins i tot, pot declarar que no vol continuar en vida artificial.

  Es poden fer tot tipus de previsions i es pot cancelar o modificar tantes vegades com un cregui convenient.

  És recomanable formalitzar-lo per escrit, ja sigui davant un notari o bé davant de tres testimonis, sempre que com a mínim dos d’ells, no tinguin relació familiar ni econòmica amb el declarant.

  A més a més, s’ha de comunicar la seva existència als metges que el tinguin que atendre per a que incloguin la declaració al seu historial clínic.

  També, es pot demanar la seva incripció al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Sanitat.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: testament.

 • 11 Dec
  El delicte d’impagament de la pensió d’aliments

  El delicte d’impagament de la pensió d’aliments

  El impagament de la pensión d’aliments, ja sigui a favor del menor o a favor del cónjuge, constitueix delicte penal.

  El fet de no pagar la pensió d’aliments al cónjuge o als menors, està tipificat en l’article 227 del Codi Penal, amb una pena de pressó de 3 mesos a 1 any o pena de multa de 6 mesos a 24 mesos, sempre que es deixi de pagar la pensió durant dos mesos seguits o quatre mesos no seguits, i que la obligació de pagament s’hagués reconegut per resolución judicial.

  Ara bé, si no es paga la pensió d’aliments, perquè l’obligat no té mitjans per pagar-la, no será delicte penal. Per tant, ha d’existir la voluntat per part de l’obligat de no pagar la pensió d’aliments perquè simplement no vol. Per aquest motiu, la càrrega de la prova la té el mateix obligat, qui tindrà que demostrar que no té capacidad económica suficient.

  En qualsevol cas, és més que recomanable buscar l’asesorament de l’advocat de la vostra confiança abans d’iniciar qualsevol tràmit.

  Si esteu interessats en el delicte d’impagament de la pensió d’aliments, podeu tornar a veure el programa de TV Lleida “El debat de Lleida Activa”, en el que la nostra advocada, Andrea Lombana, especialista en dret penal, exposa quins requisits s’han de cumplir per a que estem davant d’un delicte d’impagament de pensió d’aliments. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impagament de la pensió .

 • 23 Nov
  La exempció d’IRPF a la prestació de maternitat

  La exempció d’IRPF a la prestació de maternitat

  Fins ara l’Administració tributària obligava a tributar a aquells contribuents que havien obtingut ingresos derivats de la prestació de maternitat i paternitat, però amb la recent sentència del Tribunal Suprem de data de 3 d’octubre de 2018 les prestacions de maternitat estaran exemptes d’IRPF.

  Ara bé, es podran beneficiar aquells contribuents que hagin cobrat la prestació de maternitat a partir de l’exercici del 2014 o que hagin cobrant alguns mesos de la indicada prestació durant l’any 2014, ja que s’aplica el plaç de prescripció general de 4 anys.

  Les quantitats que es poden recuperar varíen en funció del salari base de cada contribuent i obviament, de la quantitat que van rebre en concepte de prestació de matermitat, però en alguns casos pot arribar fins a 3.000 euros.

  Per tal de sol·licitat el retorn de les quantitats abonades per IRPF en la prestació de maternitat, es tindrà que presentar un escrit davant l’Adminstració Tributària, sol·licitant la rectificació de l’autoliquidació de l’Impost sobre la Renda i demanar una devolució d’ingressos indeguts.

  Si voleu tenir més informació podeu clicar el següent enllaç, exposat per l’economista del nostre despatx, Àlex Moragues: IRPF maternitat.

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 08 Nov
  Qui ha de pagar l’impost d’actes jurídics documentats després de la subscripció d’un prèstec hipotecari

  Qui ha de pagar l’impost d’actes jurídics documentats després de la subscripció d’un prèstec hipotecari

  El Tribunal Suprem contradint l’anterior sentència de data de 16 d’octubre de 2018, ha decidit a la posterior sentència de 6 de noviembre de 2018 que siguin els clients els que paguin l’impost d’actes jurídics documentats derivats d’un prèstec hipotecari.

  Les sentències anteirors del mateix Tribunal Suprem que venien a declarar precissament el contrari, és a dir, que eren les entitats bancaries les que tenien que pagar aquest impost, només tindran efectes per a les parts implicades en aquestes sentències, però no tindran efectes per a tercers.

  Davant aquesta discrepància de criteris es preten modificar la llei del polèmic impost per a que es determini sense cap dubte que es el banc qui ha de pagar l’impost.

  Si voleu tenir més informació sobre què passarà amb l’impost d’actes jurídics documentats podeu veure la tertulia del canal 3/24 en la que va participar Jaume Pujades, advocat especialista en dret bancari del nostre despatx. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impost actes jurídics documentats.

 • 15 Oct
  La rellevància d’atorgar testament

  La rellevància d’atorgar testament

  El testament és el document per mitjà del qual cada persona pot decidir com distribuirà el seu patrimoni i a favor de quines persones, quin tractament mèdic vol rebre si en un futur l’interessat està limitat per expresar-se per si mateix, i inclús pot nomenar a una o més persones per a que interpretin el contingut del testament.

  Aquest document s’ha realizar davant notari o davant de tres testimonis, dos dels quals no han de tenir relació familiar, ni econòmica amb el declarant.

  Tanmateix, seria convenient de que en el supòsit de que s’hagués previst alguna clàusula respecte l’aplicació de tractaments mèdics es comuniqui al metge de capçalera per a que ho inclogui a l’historial clínic de l’interessat, o bé, s’inscrigui al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Sanitat.

  Si voleu tenir més información sobre els avantatges d’atorgar testament us deixem el següent enllaç exposat per l’advocat del nostre despatx, Sebastià Mothe. Tan sòls teniu que clicar el següent ellaç: testament.

  By Miriam Parramona Temes d'interès
1 2 3 4 6