Temes d’interès

 • 26 Sep
  El permís de paternitat

  El permís de paternitat

  El nou Real Decret 6/2019, ha introduït diversos canvis respecte el permís de paternitat que van entrar en vigor el passat 1 d’abril de 2019.

  Des del passat 1 d’abril de 2019, el permís de paternitat ha passat de ser de cinc a vuit setmanes, de les quals les dues primeres les haurà de gaudir juntament amb la mare immediatament després del part.  A més a més, es preveu que la mare podrà cedir quatre de les seves setmanes de maternitat a favor del pare, tot i que aquest no pugui cedir cap setmana a favor de la mare.

  Tanmateix, amb l’ampliació de la duració del permís de paternitat, s’ha suprimit el permís de dos dies a càrrec de l’empresa per naixement del fill , de tal manera que a partir de l’1 d’abril de 2019 tan sòls es tindrà dret a les vuit setmanes de paternitat a càrrec de l’INSS.

  Aquestes vuit setmanes per paternitat s’ampliaran al 2020 que passaran a ser  de dotze setmanes i al 2021 seran setze setmanes, equiparant-se a les setze setmanes de maternitat.

  Per tenir dret a la prestació de paternitat, el sol·licitant tindrà que dirigir-se a qualsevol oficina de l’INSS i presentar: el formulari degudament cumplimentat, últim rebut de salari, certificat emès per l’empresa, certificat de naixement del menor, original i fotocopia del DNI i el llibre de familia.

  I si compleix els requisits per tenir dret a la prestació per paternitat, rebrà una prestació equivalent al 100% de la base reguladora del mes anterior i estarà exempta d’IRPF.

  Per a més informació: permís paternitat.

 • 15 Jun
  El procediment de divorci davant el notari

  El procediment de divorci davant el notari

  Es pot formalitzar el divorci davant de notari, sempre que els interessats portin casats més de tres mesos, no tinguin fills en comú o de terni-los que no siguin menors ni incapacitats, no hagin iniciat els tràmits davant el Jutjat i que existeixi mutuo acord entre les dues parts implicades.

  El notari competent es el de la notaria en el que estigui situat el domicili d’una de les dues parts implicades o l’últim domicili en el que convivia la parella.

  Els documents que s’han de presentar davant el notari són: un conveni regulador del divorci, en el que constin els pactes que han negociat les dues parts; certificat de matrimoni emés pel Registre Civil; certificat de naixement dels fills comuns per acreditar que són majors d’edat i emancipats; i certificat d’empadronament.

  Aquest conveni regulador efectuat davant el notari es podrà modificar a la mateixa notaria en la que es va fer el conveni del que ara es pretén la seva modificació.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: divorci notari.

  By Miriam Parramona Temes d'interès ,
 • 12 May
  El control horari

  El control horari

  A partir del 12 de maig de 2019, va entrar en vigor el Real Decret 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents de protección social i de lluita contra la precarietat laboral que va modificar l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors pel que s’estableix que “l’empresa garantitzarà el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora“.

  Amb efectes del 12 de maig de 2019, les empreses han de registrar la jornada diària dels seus treballadors, ja sigui en paper o per via informàtica, en els que consti l’hora d’inici i finalització de la jornada de cada un dels treballadors. No serà vàlida la substitució per calendaris laborals ni per quadrants d’horaris, ja que és obligatori que es registri la jornada de forma individual per cada un dels treballadors de l’empresa.

  Tanmateix, aquests registres han d’estar guardats físicament al centre de treball, de tal manera que sigui posible accedir a ells en qualsevol moment, ja sigui perquè ho sol·licita el treballador, els representants dels treballadors o la mateixa Inspecció de Treball.

  El registre de jornada ha d’estar documentat pel que si es realitza per medis informàtics, com per exemple un sistema de fixatge, Inspecció de Treball podrà requerir a la mateixa visita que faci a l’empresa que s’imprimeixin els registres. I si està en format paper, podrà requerir els registres originals amb la firma dels treballadors.

  El incompliment de realizar el registre de jornada será constitutiu d’una infracció greu.

  Per a més informació, us deixem el següent enllaç: registre jornada.

 • 01 May
  La fiscalitat de les arres

  La fiscalitat de les arres

  Les arres son una garantía que comporta el lliurament de diner per tal d’assegurar el compliment de l’obligació consistent en la compra d’un immoble i que constitueix una clausula voluntària que pot incorporar-se al contracte de compraventa d’un habitatge.

  Existeixen tres tipus d’arres: les confirmatòries, que es configuren com un pagament a compte del preu pactat; les penals, que tenen com a finalitat establir una garantía del compliment del contracte mitjançant la seva pèrdua o devolució duplicada en el supòsit d’incompliment; i les penitencials, que permeten el desistiment de les parts del contracte de compraventa mitjançant la pèrdua duplicada.

  Respecte la fiscalitat de les arres, si la vivenda és nova estarà subjecta a IVA, pel que el comprador a més a més de les arres haurà d’abonar l’import corresponent a IVA. En canvi, si la vivenda es de segona mà, el comprador tributarà per l’Impost de Transmissions Patrimonials sobre el total del preu de la venta, estant ja incloses les arres.

  Per un altre costat, el venedor tindrà que encargar-se del pagament de la plusvalía municipal i declarar en l’exercici fiscal en el que la venta de l’immoble s’hagi realitzat el guany per IRPF.

  Per a més información sobre la fiscalitat de les arres us deixem el següent enllaç: arres.

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 20 Apr
  La reclamació de quantitats salarials

  La reclamació de quantitats salarials

  El treballador pot reclamar el pagament del salari degut per l’empresa amb un interès del 10% de mora i a més a més, si porta entre tres o quatre mesos seguits sense que l’empresa li pagui el seu salari també pot demanar la extinció del seu contracte de treball amb dret a una indemnització de 33 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats com si es tractes d’un acomiadament improcedent.

  El primer que ha de fer el treballador es interposar una sol·licitut de conciliació telemàticament o bé, presencialment, al Departament de Treball de la localitat a la que radiqui la seu de l’empresa o bé on estigui situat el centre de treball.

  Tan bon punt la presenti, li donaran dia i hora per assistir a l’acte de conciliació de la que el treballador ha d’anar, ja que si no acudeix se’l tindrá per desistit, és a dir, com ni no hagués presentat la reclamació.

  Quan es celebri l’acte de conciliació poden succeïr tres possibilitats: que l’empresa no es presenti i es celebrarà igualment l’acte de conciliació amb el resultat de “sense efecte”, fent constar expressament que l’empresa no ha assistit; que l’empresa sí assisteixi a l’acte de conciliació, però no arribi a cap acord, fent constar expressament a l’acta de conciliació “sense acord”; o bé, que l’empresa sí acudeixi i pagui les quantitats reclamades.

  En els dos primers casos, el treballador no tindrà cap més solució que interposar demanda davant el Jutjat Social on radiqui la seu de l’empresa o el centre de treball d’aquesta.

  Tant si el treballador rep una sentencia estimatòria com si ha arribat a un acord a conciliació, però després l’empresa no ho compleix, el treballador haurà de demanar la seva execució davant el Jutjat Social corresponent, qui li embargarà  els bens a l’empresa fins  cobrir el deute. Si l’empresa és insolvent o es declara en concurs, el treballador tindrà que demanar el seu pagament a FOGASA.

  Per a més informació: impagament salaris.

  By Miriam Parramona Temes d'interès , ,
 • 15 Apr
  Què s’ha de fer davant l’impagament de veïns deutors

  Què s’ha de fer davant l’impagament de veïns deutors

  La comunitat de propietaris ha de realitzar diverses actuacions obligatòries abans de reclamar-li el deute judicialment al veí morós.

  En primer lloc, s’ha de celebrar una Junta de Propietaris degudament convocada a la que s’acordi aprovar la certificació i liquidació del deute, així com autoritzar al President de la comunitat per a que pugui reclamar-la judicialment en nom de tota la comunitat de propietaris.

  En segon lloc, s’ha de redactar l’acta de la Junta de Propietaris a la que s’acordarà la certificació i liquidació del deute del propietari, indicant expressament l’acord mitjançant el qual s’habilita al President de la comunitat a iniciar els tràmits judicials corresponents.

  Seguidament, es remet al veí morós una carta certificada amb justificant de recepció o mitjançant un burofax conforme se li concedeix un plaç voluntari de pagament del deute, advertint expressament paga la totalitat del deute en el plaç que se li ha concedit s’iniciarà la reclamació judicial.

  Si transcorre el plaç voluntari de pagament i no procedeix al seu pagament, es podrà iniciar la via judicial.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: veïns morosos.

 • 01 Apr
  Les novetats de la declaració de la renda del 2018

  Les novetats de la declaració de la renda del 2018

  Aquest any s’han establert diverses novetats tant formals com en quan el límit de l’obligació de tributació en la declaració de la renda del present exercici 2018.

  En quan els aspectes formals, aquest any ja no existeix la possibilitat de presentar la declaració en format paper, sinó que es té que presentar mitjançant medis electrònics amb el certificat digital o amb firma electrònica.

  Una altra de les novetats més importants es que les quantitats obtingudes per les prestacions de paternitat i maternitat no tributen, pel que estan exemptes.

  Respecte els límits de tributació, aquest any s’ha modificat l’import a partir del qual més d’un pagador ha de declarar per IRPF que ara es de 14.000 euros quan l’any anterior era fins a 12.000 euros.

  Tanmateix, tenim deduccions que ja existien però que també s’han modificat el seu import. És el supòsit de les quantitats a deduir per families nombroses  que s’augmenta a 600 euros (50 euros mensuals), així com la deducció per les despeses pagades en concepte de guarderia que es de fins a 1.000 euros.

  Us recordem que existeix la possibilitat de demanar el fraccionament del pagament en dos plaços sense interessos, del que el 60% de l’import resultant s’ha de pagar al juny i el 40% restant el 5 de novembre.

  I finalment, us aconsellem que reviseu els borradors enviats per l’Agència Tributària abans de confirmar-los.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: renda 2018.

   

  By Miriam Parramona Temes d'interès
 • 15 Mar
  Procediment per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residencia

  Procediment per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residencia

  Diverses modificacions s’han introduit respecte el tràmit per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residencia, com per exemple, la realització de tota la tramitació de forma telemàtica, la necessitat d’acreditar un determinat grau d’integració a la societat espanyola i la implantació d’una tassa de 100 euros per a obtenir la nacionalitat.

  La primera modificació es que ara pràcticament tot el tràmit es fa telemàticament, pel que ja no es podran presentar documents al Registre Civil.

  Tanmateix i com a segona novetat, s’ha d’acreditar per part de la persona interessada un determinat nivell d’integració a la societat espanyola, pel que serà necessari superar dues proves, una sobre coneixement bàsic en llengua espanyola i la segona sobre conceixements de la Constituciuó, societat i cultura espanyoles.

  Aquestes proves es faran a l’Institut Cervantes, en el que a la seva pàgina web oficial es podran trobar les convocatòries que solen ser entre 2 o 3 anuals i també proves d’examens.

  A més a més, la tercera novetat es que s’haurà de pagar una tassa de 100 euros que no es retornarà si es suspèn l’examen. També s’ha d’agefir el cost que suposa cada una de les dues proves.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: nacionalitat espanyola.

   

 • 01 Mar
  La carta d’acomiadament

  La carta d’acomiadament

  Quan una empresa vol realitzar un acomiadament el primer que ha d’examinar es la causa que motiva la finalització de la relació laboral amb el treballador, ja sigui per una causa disciplinària, com la desobediència, robatori, insults, o bé per causes objectives, que es produiria quan l’empresa té pèrdues econòmiques o vol efectuar per exemple una reestructuració de la plantilla.

  També hi cap la possibilitat de que no hagin causes que motivin l’acomiadament, pel que l’empresa haurà de ser conscient de que tindrà que pagar-li al treballador una indemnització per acomiadament improcedent que es calcula a raó de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.

  La carta d’acomiadament és esencial, ja que la procedència o no de l’acomiadament dependrà de les formalitats seguides en el moment de confeccionar la carta i de si es poden acreditar o no les causes al·legades i la seva concreció.

  Tanmateix, les causes que consten a la carta d’acomiadament seran les que es podrán defensar en el moment del judici, pel que si han aparegut noves causes que no consten a la carta d’acomiadament, amb independència de la seva gravetat no es podran ni tan sòls al·legar al judici.

  Per a més información, us deixem el següent enllaç: carta acomiadament.

 • 11 Feb
  Els requisits per aconseguir una Incapacitat Permanent

  Els requisits per aconseguir una Incapacitat Permanent

  La Incapacitat Permanent es aquella situación per la que un pacient després d’haver estat sotmès a tractament mèdic presenta reduccions anatòmiques i funcionals greus i definitives que el limiten parcialment o totalment per realizar la seva professió habitual o bé, el impedeixen per la realització de qualsevol professió, o inclús, per l’exercici de les tasques ordinàries de la vida diària necessitant l’adjuda d’una tercera persona.

  Existeixen cinc graus d’Incapacitat Permanent: la parcial, es que quan mostra una limitació parcial per l’exercici de la seva ativitat laboral i per la que rebrà una indemnització de pagament únic; la total, que es quan es troba limitat totalment per realizar la seva activitat laboral amb el dret a obtener una prestació mensual resultant del 55% de la seva base reguladora; la qualificada, que es quan a més a més té 55 anys d’edat i obtindrà una prestació mensual del 75% de la base reguladora;: la absoluta, que es quan no pot realizar cap tipus de professió amb el dret a obtener el 100% de la base reguladora; i la gran invalidessa, que es quan necesita l’adjuda d’una tercera persona per a realizar els actes ordinaris de la vida diària, per la que rebrà una prestació mensual del 100% de la base reguladora més un complement del 45%.

  Per aconseguir una Incapacitat Permanent és esencial que es tracti de patologies definitives, és a dir, que s’hagin esgotat totes les possibilitats terapeutiques i no sigui possible la seva curació.

  Tanmateix, és recomanable reunir tots els informes mèdics dels que es disposi i sempre que s’acudeixi a la consulta mèdica, demanar l’informe mèdic corresponent encara que siguin un simple informe de seguiment.

  Per a més informació sobre la Incapacitat Permament, us deixem el següent enllaç: IP.

1 2 3 4 6