El control horari

12 May, 2019

El control horari

A partir del 12 de maig de 2019, va entrar en vigor el Real Decret 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents de protección social i de lluita contra la precarietat laboral que va modificar l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors pel que s’estableix que “l’empresa garantitzarà el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora“.

Amb efectes del 12 de maig de 2019, les empreses han de registrar la jornada diària dels seus treballadors, ja sigui en paper o per via informàtica, en els que consti l’hora d’inici i finalització de la jornada de cada un dels treballadors. No serà vàlida la substitució per calendaris laborals ni per quadrants d’horaris, ja que és obligatori que es registri la jornada de forma individual per cada un dels treballadors de l’empresa.

Tanmateix, aquests registres han d’estar guardats físicament al centre de treball, de tal manera que sigui posible accedir a ells en qualsevol moment, ja sigui perquè ho sol·licita el treballador, els representants dels treballadors o la mateixa Inspecció de Treball.

El registre de jornada ha d’estar documentat pel que si es realitza per medis informàtics, com per exemple un sistema de fixatge, Inspecció de Treball podrà requerir a la mateixa visita que faci a l’empresa que s’imprimeixin els registres. I si està en format paper, podrà requerir els registres originals amb la firma dels treballadors.

El incompliment de realizar el registre de jornada será constitutiu d’una infracció greu.

Per a més informació, us deixem el següent enllaç: registre jornada.

By Miriam Parramona Temes d'interès Share: