El procediment de divorci davant el notari

15 June, 2019

El procediment de divorci davant el notari

Es pot formalitzar el divorci davant de notari, sempre que els interessats portin casats més de tres mesos, no tinguin fills en comú o de terni-los que no siguin menors ni incapacitats, no hagin iniciat els tràmits davant el Jutjat i que existeixi mutuo acord entre les dues parts implicades.

El notari competent es el de la notaria en el que estigui situat el domicili d’una de les dues parts implicades o l’últim domicili en el que convivia la parella.

Els documents que s’han de presentar davant el notari són: un conveni regulador del divorci, en el que constin els pactes que han negociat les dues parts; certificat de matrimoni emés pel Registre Civil; certificat de naixement dels fills comuns per acreditar que són majors d’edat i emancipats; i certificat d’empadronament.

Aquest conveni regulador efectuat davant el notari es podrà modificar a la mateixa notaria en la que es va fer el conveni del que ara es pretén la seva modificació.

Per a més informació us deixem el següent enllaç: divorci notari.

By Miriam Parramona Temes d'interès , Share: