La fiscalitat de les arres

1 May, 2019

La fiscalitat de les arres

Les arres son una garantía que comporta el lliurament de diner per tal d’assegurar el compliment de l’obligació consistent en la compra d’un immoble i que constitueix una clausula voluntària que pot incorporar-se al contracte de compraventa d’un habitatge.

Existeixen tres tipus d’arres: les confirmatòries, que es configuren com un pagament a compte del preu pactat; les penals, que tenen com a finalitat establir una garantía del compliment del contracte mitjançant la seva pèrdua o devolució duplicada en el supòsit d’incompliment; i les penitencials, que permeten el desistiment de les parts del contracte de compraventa mitjançant la pèrdua duplicada.

Respecte la fiscalitat de les arres, si la vivenda és nova estarà subjecta a IVA, pel que el comprador a més a més de les arres haurà d’abonar l’import corresponent a IVA. En canvi, si la vivenda es de segona mà, el comprador tributarà per l’Impost de Transmissions Patrimonials sobre el total del preu de la venta, estant ja incloses les arres.

Per un altre costat, el venedor tindrà que encargar-se del pagament de la plusvalía municipal i declarar en l’exercici fiscal en el que la venta de l’immoble s’hagi realitzat el guany per IRPF.

Per a més información sobre la fiscalitat de les arres us deixem el següent enllaç: arres.

By Miriam Parramona Temes d'interès Share: