El nou impost sobre actius no productius

14 June, 2017

El nou impost sobre actius no productius

El nou impost sobre actius no productius grava la tinença d’una sèrie de béns que marca la llei i que es consideren com a no productius, sempre que estiguin situats a Catalunya en el moment de la data de meritació de l’impost.

Aquests béns són els béns immobles, vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 cavalls, aeronaus, vaixells de lleure, articles d’antiguitat i joies, sempre que es considerin com a no productius en el moment de la data de meritació de l’impost, és a dir, que no estiguin afectats per cap tipus d’activitat econòmica.

La data de meritació de l’impost es cada dia 1 de gener de l’any en que s’adquireix el bé considerat com a no productiu, excepcionalment per a l’any 2017 en el que la data de meritació es al 30 de juny del 2017.

Les persones afectades per aquest impost són únicament les persones jurídiques i altres entitats indicades expressament per la llei, com per exemple, les societats civils, quedant excloses les persones físiques, fundacions, entitats sense ànim de lucre i les Administracions Públiques.

I respecte la forma com es calcula aquest nou impost, es tindrà en compte el valor catastral respecte els béns i pel que fa a la resta de béns, es computarà el valor catastral a la data de meritació de l’impost.

Si voleu tenir més informació sobre el nou impost d’actius no productius, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Felip Garcia, per explicar-nos les característiques d’aquest nou impost. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impost actius no productius.

By Miriam Parramona Temes d'interès , Share: