La modificació d’una sentència de divorci o separació o guarda i custòdia

10 July, 2016

La modificació d’una sentència de divorci o separació o guarda i custòdia

En un procés de família, es pot sol·licitar la modificació posterior d’una sentència de divorci, separació o guarda i custòdia.

En un procediment de divorci o separació o guarda i custòdia, el principi general es que les sentències no són susceptibles de posterior modificació. No obstant, en els procediments de família, degut a la rellevància de les seves resolucions, sí que es podrà sol·licitar la seva modificació, sempre que es compleixin uns requisits.

La modificació de mesures la poden sol·licitar: les dues parts de comú acord, o bé una de les parts, però amb el consentiment de l’altra part, així com una de les parts de forma unilateral. Ara bé, en aquest últim supòsit, com no s’ha tingut el consentiment de l’altra part, ni s’ha arribat a cap acord entre les dues parts, serà el jutge qui decidirà mitjançant sentència, si procedeix o no la modificació de mesures.

Respecte els requisits que s’han de complir per modificar una sentència de família, en primer lloc, s’ha d’acreditar que s’ha produït un canvi substancial d’aquelles circumstàncies que es van tenir en compte en el moment de dictar la mesura que ara es pretén modificar. Tanmateix, ha de quedar acreditar que la modificació no ha tingut que ser provocada per la mateix part que sol·licita la seva modificació. A més a més, la modificació que es sol·licita no pot ser temporal o puntual, sinó que s’ha de tractar d’un canvi d’entitat suficient i perdurable en el temps.

Com sempre, us aconsellem que abans de sol·licitar la modificació d’una mesura en un procés familiar de divorci, separació o guarda i custòdia, us assessoreu pel profesional de la vostra confiança per a que us indiqui si realment es compleixen o no els requisits indicats anteriorment.

Si voleu més informació sobre la modificació de mesures en un procés de divorci, separació o guarda i custòdia, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, on va participar l’advocada del nostre despatx, Andrea Lombana, exposant els requisits que s’han de complir per procedir a la modificació posterior d’una mesura en un procés familiar. Podeu tornar a veure el programa, fent un simple clic al següent enllaç: modificació mesures.