El permís de paternitat

26 September, 2019

El permís de paternitat

El nou Real Decret 6/2019, ha introduït diversos canvis respecte el permís de paternitat que van entrar en vigor el passat 1 d’abril de 2019.

Des del passat 1 d’abril de 2019, el permís de paternitat ha passat de ser de cinc a vuit setmanes, de les quals les dues primeres les haurà de gaudir juntament amb la mare immediatament després del part.  A més a més, es preveu que la mare podrà cedir quatre de les seves setmanes de maternitat a favor del pare, tot i que aquest no pugui cedir cap setmana a favor de la mare.

Tanmateix, amb l’ampliació de la duració del permís de paternitat, s’ha suprimit el permís de dos dies a càrrec de l’empresa per naixement del fill , de tal manera que a partir de l’1 d’abril de 2019 tan sòls es tindrà dret a les vuit setmanes de paternitat a càrrec de l’INSS.

Aquestes vuit setmanes per paternitat s’ampliaran al 2020 que passaran a ser  de dotze setmanes i al 2021 seran setze setmanes, equiparant-se a les setze setmanes de maternitat.

Per tenir dret a la prestació de paternitat, el sol·licitant tindrà que dirigir-se a qualsevol oficina de l’INSS i presentar: el formulari degudament cumplimentat, últim rebut de salari, certificat emès per l’empresa, certificat de naixement del menor, original i fotocopia del DNI i el llibre de familia.

I si compleix els requisits per tenir dret a la prestació per paternitat, rebrà una prestació equivalent al 100% de la base reguladora del mes anterior i estarà exempta d’IRPF.

Per a més informació: permís paternitat.

By Miriam Parramona Temes d'interès , , Share: