arrendament

 • 15 Feb
  El responsable del pagament de les despeses per obres i millores dels arrendaments rústics

  El responsable del pagament de les despeses per obres i millores dels arrendaments rústics

  A Catalunya, els arrendaments rústics estan regulats íntegrament pel Codi Civil català, pel que si les parts realitzen un pacte sobre les condicions d’aquest tipus d’arrendament sempre tindrà que respectar el que estableix la llei.

  Respecte les obres dels arrendaments rústics, la normativa catalana fa una distinció entre les que són obligatòries, les anomenades obres ordinàries i les que no ho són, les extroardinàries.

  Les obres ordinàries que són totes aquelles que tenen relació amb el cultiu de la finca, el seu manteniment i conservació, que les té que abonar l’arrendatari, de tal manera que si aquest es negués, l’arrendador podría realizar les obres ordinàries i se li genera un dret a poder reembolsar-se de les despeses que tingui, o bé, també podría demanar la rescissió del contracte i reclamar contra l’arrendatari per danys i perjudicis.

  En canvi, les obres extraordinàries són aquelles derivades de situacions imprevistes, com per exemple les obres de millora i reparació de la finca rústica després d’un terratrèmol, i són a càrrec de l’arrendador, pel que si aquest es negués a realizar-les, serà l’arrendatari qui tindrà dret a reclamar que les realitzi o bé, fer-les directament l’arrendatari i demanar l’extinció del contracte amb indemnització per danys i perjudicis.

  I per una altra banda, tenim les anomenades obres de millora de les que el responsable del seu pagament dependrà del que s’hagi pactat en el previ contracte administratiu entre les dues parts, de la resolució judicial, l’acord de regants, o en defecte, del que indiqui la normativa aplicable.

  A més a més, en aquest tipus d’obres si suposa una millora en la productivitat de la finca, l’arrendador tindrà dret a augmentar el preu de la renda i si a l’arrendatari no li convé, pot demanar l’extinció del contracte, però sense danys i perjudicis.

  Si voleu tenir més información sobre qui es té que fer càrrec de les despeses derivades de les obres i millores dels arrendaments rústics, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Antonio Palau. Només teniu que clicar el següent enllaç: obres finques rústiques.

 • 19 Apr

  La duració dels contractes d’arrendaments rústics

  Els contractes d’arrendaments rústics els tenim regulats a la Llei catalana de Conreus i s’estableix una duració mínima del contracte de fins a set anys, que és una duració protectora per l’arrendatari i de política econòmica per l’Estat, ja que s’entén que és el temps mínim que necessitarà l’arrendatari per recuperar les inversions fetes i per una altra banda, també va en coordinació amb els plans d’ajuts comunitaris que solen ser de fins a cinc anys.

  Ara bé, no hem d’oblidar que les parts poden pactar la duració que prefereixin, però sempre que sigui com a mínim de fins a set anys, ja que del contrari, el pacte serà nul per ser contrari a la Llei de Conreus.

  Aquests set anys de duració mínima es computen des de la data que les parts lliurement hagin pactat, o en defecte, des de la firma del contracte, o bé des de la entrega de la possessió de la finca.

  Un cop s’arriba al temps pactat, el contracte es pot prorrogar anualment, amb l’excepció de que una de les part amb un preavís d’un any avisi a l’altra part de que vol finalitzar el contracte.

  Tanmateix, la llei preveu altres formes d’extinció del contracte d’arrendament per béns rústics, que són: acord mutu de les dues parts firmants, el incompliment d’una de les parts, i la denúncia contractual.

  La denúncia contractual és un privilegi de l’arrendatari, qui pot donar per finalitzat el contracte tant abans com després de la duració mínim dels set anys i el pot donar per finalitzat quan acabi l’any agrícola que es el 31 d’octubre de cada any.

  Si voleu més informació sobre els contractes d’arrendaments rústics, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Antoni Palau, per explicar-nos detalladament la duració i les especialitats d’aquest tipus de contracte. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: contractes rústics.