banc

 • 16 Aug
  El fiador solidari en els préstecs hipotecaris

  El fiador solidari en els préstecs hipotecaris

  Quan es demana un préstec hipotecari al banc, aquest analitzarà la seva solvència i si considera que no és suficient per garantir el retorn del préstec concedit, exigirà la presència d’un fiador solidari, contra el qual i en el supòsit d’impagament del préstec, el banc podrá dirigir-se com si fos el deutor principal.

  A la pràctica, doncs, el fiador solidari es situa en un pla d’igualtat juntament amb el deutor i juntament amb el prestatari a l’hora de respondre enfront al banc, ja que aquest es podrà dirigir a la vegada tant contra el deutor principal com contra el fiador solidari.

  Ara bé, hem d’advertir que en defecte de pacte, la fiança no será solidària, sinó mancomunada, que sempre és més beneficiós pel fiador, ja que aquest tindrà els beneficis d’exclussió, divissió i ordre, que suposa que el banc abans d’anar contra el fiador ha d’anar contra el patrimoni del deutor principal i si hi hagués dos fiadors solidaris implicaría la divisió de la fiança.

  Per aquest motiu, els bancs sempre pacten expressament que la fiança sigui solidària, ja que llavors el fiador perd els seus beneficis d’exclussió, divisió i ordre. No obstant, s’han publicat recents sentències que considen que aquest pacte es pot considerar abusiu si el banc no ha explicat al fiador quines són les conseqüències de constituir-se de forma solidària respecte la responsabilitat en el deute.

  El nostre consell es que si us trobeu en aquesta situació, acudiu a l’advocat de la vostra confiança per a que us analitizi el vostre cas i us determini si és viable o no interposar accions judicials. Si voleu tenir més informació sobre la figura del fiador solidari, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Jaume Pujades. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: fiador solidari.

 • 06 Nov
  Les clàusules terra en els préstecs hipotecaris

  Les clàusules terra en els préstecs hipotecaris

  Les tres entitats bancàries que han utilitzat amb més freqüència les anomenades clàusules terra són: Caixa Bank, Banc Popular i Banc Sabadell.

  De fet, fins al setembre del 2015, Caixa Bank encara utilitzava clàusules terra i quan va veuré que havia diverses sentències que l’obligaven a retornar els diners cobrats de més, va deixar d’aplicar-les amb l’únic propòsit de que els clients no els demandessin als Tribunals.

  Respecte el Banc Popular, actualment encara les aplica per aquells clients que venen del Banco Pastor i que el Banc Popular va absorbir.

  I pel que fa al Banc Sabadell encara actualment les utilitza en la majoria dels casos i pels seus propis clients.

  Tanmateix, s’ha de tenir en compte que aquestes tres entitats bancàries no retornen els diners cobrats de més, esperant que siguin els clients els que acudeixen als Tribunals i demandin als bancs per l’aplicació de les clàusules terra.

  Per tant, el que es estan fent els bancs es deixar d’aplicar les clàusules terra, però en cap cas retornen els diners que els clients injustament han tingut que pagar de més i no és fins que aquests demanden a les entitats bancàries quan després de la sentència es veuen obligats a retornar aquests diners.

  Els Tribunals de forma unànime, acorden la nul·litat de les clàusules terra i obliguen a la restitució dels diners cobrats de més, ja sigui des del maig de 2013, data en la que el Tribunal Suprem va declarar per primer cop la nul·litat de les clàusules terra, o ja sigui en la seva integritat.

  Però en qualsevol cas, el client sempre rep els diners cobrats de més, sempre que demandi a les entitats bancàries als Tribunals. A més a més, el judici al client li surt “gratis”, ja que en la majoria dels casos, el jutge condemna en costes al banc, pel que serà aquest qui tindrà que pagar els honoraris de l’advocat del client, així com les despeses pròpies del judici.

  Si voleu tenir més informació sobre les clàusules terra, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, on l’advocat del nostre despatx, Jaume Pujades, ens va explicar la estratègia actual de els entitats bancàries respecte aquest tipus de clàusules i les possibilitats dels clients per tal de recuperar els seus diners injustament cobrats de més. Tan sòls teniu que clicar els següent enllaç: clàusules terra.

 • 10 Jun
  L’estratègia de les entitats financeres en les clàusules abusives.

  L’estratègia de les entitats financeres en les clàusules abusives.

  Les entitats financeres estan intensificant les negociacions amb els perjudicats per les clàusules abusives davant la imminent publicació de l’esperada sentència del TJUE sobre la retroactivitat de les clàusules terra.

  El 26 d’abril de 2016, es va celebrar la vista oral al Tribunal de Justicia de la Unió Europea sobre la retroactivitat de les clàusules terra espanyoles i es preveu que a finals d’any, ja tinguem finalment una resolució ferma.

  La publicació de la citada sentència, suposarà que els bancs tinguin que retornar el cobrat de més a tots els perjudicats per les clàusules terra amb caràcter retroactiu, és a dir, no des del 9 de maig de 2013, com va indicar el Tribunal Suprem, sinó des del principi.

  Per aquest motiu, els bancs truquen desesperadament als perjudicats per les clàusules terra per a que caiguin a la trampa de firmar un pacte pel qual acorden suprimir les clàusules abusives. No obstant, el que els perjudicats no saben, es que tan bon punt firmin ja no podran anar a judici a reclamar que els hi tornin el pagat de més amb caràcter retroactiu.

  Per això, insistim en que si teniu clàusules abusives, no pacteu en cap moment amb el banc i acudiu a l’advocat de la vostra confiança qui us dirà com reclamar contra les entitats financeres en l’esfera judicial.

  Si voleu tenir més informació sobre les clàusules terra, l’advocat del nostre despatx, Jaume Pujades Novellas, va participar en el programa “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que ens va oferir consells molt interesants sobre aquestes clàusules abusives. Tan sòls teniu que fer un clic al següent enllaç: clàusules terra.