custòdia compartida

 • 04 Oct
  Guarda i custòdia dels fills menors d’edat en cas de divorci o separació

  Guarda i custòdia dels fills menors d’edat en cas de divorci o separació

  La patria potestat, dins de la relació paterna – filiar, són els drets i deures dels progenitors en relació amb els fills, com seria l’administració dels seus béns o la seva representació legal, mentre que la guarda i custodia és el dret a conviure amb els fills, cuidar-los i atendre les seves necessitats.

  La custodia pot ser individual o col·lectiva, que es quan els dos progenitors estan en matrimoni, exercint la custòdia de forma indiferent entre els dos cònjuges. En canvi, quan els dos cònjuges es separen o es divorcien es quan s’ha d’establir un règim de custòdia, ja sigui la compartida o la individual.

  La custòdia compartida, suposa que un dels progenitors tindrà la guarda i custòdia del menor de forma diària, mentre que a l’altre progenitor se li aplicarà un règim de visites.

  El tipus i forma de realitzar la guarda i custòdia dels menors es pot determinar amb un acord entre les dues parts o bé, si no s’arribés a un acord, s’haurà de determinar per via judicial, i llavors serà el jutjge qui decideixi a qui se li atribueix la custòdia, tenint en compte criteris com la proximitat del domicili, la dedicació prèvia respecte el menor o l’edat del menor.

  Si voleu tenir més informació sobre la guarda i custòdia podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Antoni Palau, per explicar-nos com es pot aplicar la guarda i custòdia i quins són els criteris actuals que apliquen els jutjats. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: guarda i custodia.

 • 15 Jun
  La pensió d’aliments a favor dels fills i les seves particularitats

  La pensió d’aliments a favor dels fills i les seves particularitats

  Qualsevol situació de separació matrimonial, divorci o trencament de la relació d’una parella de fet, que tinguin fills en comú, porta implícita l’obligació de pagar una determinada quantitat mensual per cada un dels fills.

  En els supòsits de separació matrimonial, divorci o trencament de la relació d’una parella de fet, suposa la obligació per part del progenitor al que no se li ha atorgat la custodia en cas que estiguem davant d’una custòdia exclusiva o bé a càrrec d’ambós progenitors, si estem davant d’una custòdia compartida, d’abonar la corresponent pensió d’aliments.

  Per aliments s’entén tot el que és indispensable per al manteniment, habitatge, vestit, i assistència mèdica per la persona alimentada, i també les despeses per a la formació si aquest és menor, així com per a la continuació de la formació, un cop assolida la majora d’edat, si no l’ha acabada abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular.

  En quan la quantificació de la pensió d’aliments, s’haurà de ponderar quines són les necessitats dels fills i les possibilitats econòmiques dels pares. No obstant, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, ha confeccionat unes taules orientadores per la fixació de les pensions d’aliments a favor dels fills en els procesos de familia, que actualment els Jutjats les estan aplicant.

  Tanmateix, convé destacar que la pensió d’aliments es tracta d’un dret irrenunciable, de manera que encara que el progenitor obligat al pagament de la pensió no disposi d’ingressos, sempre que estigui en edat laboral, no tingui cap tipus de discapacitat, ni estigui en situacions d’extrema indigència, les Audiencies Provincials determinen el pagament d’una pensió d’aliments de com a mínim 150 euros mensuals.

  Per una altra banda, recordem que en el supòsit de custodia compartida, encara que hagi una desproporció dels ingresos entre els progenitors, no eximeix del pagament de la pensió d’aliments. En aquests casos, el que es fa es obrir un compte corrent on cada un dels progenitors ingressaran mensualment la part que els hi correspongui.

  Finalment, destacar que l’obligació de satisfer la pensió d’aliments no s’extingeix automàticament en el moment en que els fills menors adquireixin la majoria d’edat, de manera que mentre no siguin independents econòmicament i sempre que es demostri que són diligents en els seus estudis o formació es mantindrà el dret a percebre la corresponent pensió.

  Si voleu tenir més información sobre la pensió d’aliments a favor dels fills, podeu veure el programa de “El debat de Lleida Activa”, en el que l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas, va exposar en què consisteix la pensió d’aliments, quines són les seves particularitats i com es quantifica. Tan sòls teniu que clicar el següent link: pensió aliments.