despeses

 • 01 Sep
  Les despeses ordinàries i extraordinàries dels fills comuns en els divorcis

  Les despeses ordinàries i extraordinàries dels fills comuns en els divorcis

  Després d’un divorci, un dels aspectes que genera més dubtes es quina despesa provocada pel sosteniment dels fills es considera inclosa dins de la pensió d’aliments i quina es considera despesa extraordinària, distinció que dependrà del que s’hagi determinat per sentència o pel conveni del divorci.

  Ara bé, el Tribunal Suprem ja ha manifestat que totes aquelles despeses que tinguin relació amb la matrícula escolar, els llibres de text i el material escolar són despeses ordinàries que s’han d’incloure dins la pensió d’aliments. En canvi, el cost de les excursions, extraescolars, el cost de la comunió i les despeses mèdiques es consideren extraordinàries, ja que es tracta de despeses imprevisibles i no periòdiques.

  Si hi hagués algún conflicte entre els progenitors per determinar si estan davant d’una despesa ordinària o bé extraordinària i per tant, qui i com l’han de pagar es pot iniciar un procediment judicial només per a concretar qui ha de pagar la despesa.

  A més a més, en el moment que es pretengui reclamar judicialment la despesa extraordinària dins del procés d’execució, amb caràcter previ també es podrà determinar davant del Jutge si estem davant de despeses ordinàries o extraordinàries.

  Si voleu tenir més informació sobre les despeses dels fills comuns podeu veure el programa del “Debat de Lleida Activa” de TV LLEIDA, en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: despeses fills.

  By Miriam Parramona Temes d'interès ,
 • 15 Feb
  El responsable del pagament de les despeses per obres i millores dels arrendaments rústics

  El responsable del pagament de les despeses per obres i millores dels arrendaments rústics

  A Catalunya, els arrendaments rústics estan regulats íntegrament pel Codi Civil català, pel que si les parts realitzen un pacte sobre les condicions d’aquest tipus d’arrendament sempre tindrà que respectar el que estableix la llei.

  Respecte les obres dels arrendaments rústics, la normativa catalana fa una distinció entre les que són obligatòries, les anomenades obres ordinàries i les que no ho són, les extroardinàries.

  Les obres ordinàries que són totes aquelles que tenen relació amb el cultiu de la finca, el seu manteniment i conservació, que les té que abonar l’arrendatari, de tal manera que si aquest es negués, l’arrendador podría realizar les obres ordinàries i se li genera un dret a poder reembolsar-se de les despeses que tingui, o bé, també podría demanar la rescissió del contracte i reclamar contra l’arrendatari per danys i perjudicis.

  En canvi, les obres extraordinàries són aquelles derivades de situacions imprevistes, com per exemple les obres de millora i reparació de la finca rústica després d’un terratrèmol, i són a càrrec de l’arrendador, pel que si aquest es negués a realizar-les, serà l’arrendatari qui tindrà dret a reclamar que les realitzi o bé, fer-les directament l’arrendatari i demanar l’extinció del contracte amb indemnització per danys i perjudicis.

  I per una altra banda, tenim les anomenades obres de millora de les que el responsable del seu pagament dependrà del que s’hagi pactat en el previ contracte administratiu entre les dues parts, de la resolució judicial, l’acord de regants, o en defecte, del que indiqui la normativa aplicable.

  A més a més, en aquest tipus d’obres si suposa una millora en la productivitat de la finca, l’arrendador tindrà dret a augmentar el preu de la renda i si a l’arrendatari no li convé, pot demanar l’extinció del contracte, però sense danys i perjudicis.

  Si voleu tenir més información sobre qui es té que fer càrrec de les despeses derivades de les obres i millores dels arrendaments rústics, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Antonio Palau. Només teniu que clicar el següent enllaç: obres finques rústiques.