divorci

 • 15 Jun
  El procediment de divorci davant el notari

  El procediment de divorci davant el notari

  Es pot formalitzar el divorci davant de notari, sempre que els interessats portin casats més de tres mesos, no tinguin fills en comú o de terni-los que no siguin menors ni incapacitats, no hagin iniciat els tràmits davant el Jutjat i que existeixi mutuo acord entre les dues parts implicades.

  El notari competent es el de la notaria en el que estigui situat el domicili d’una de les dues parts implicades o l’últim domicili en el que convivia la parella.

  Els documents que s’han de presentar davant el notari són: un conveni regulador del divorci, en el que constin els pactes que han negociat les dues parts; certificat de matrimoni emés pel Registre Civil; certificat de naixement dels fills comuns per acreditar que són majors d’edat i emancipats; i certificat d’empadronament.

  Aquest conveni regulador efectuat davant el notari es podrà modificar a la mateixa notaria en la que es va fer el conveni del que ara es pretén la seva modificació.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: divorci notari.

  By Miriam Parramona Temes d'interès ,
 • 28 Feb
  L’incompliment del règim de visites fixat en una sentència de divorci

  L’incompliment del règim de visites fixat en una sentència de divorci

  Qualsevol procediment de divorci o separació o de trencament d’una parella de fet amb fills menors, on s’atribueix la guarda i custòdia a un dels pares en exclusiva, necessariament comporta la regulació d’un règim de visites, és a dir, d’un temps en que aquests fills han d’estar amb el pare o la mare, a qui no se li ha atribuït la custòdia.

  Ara bé, si el progenitor que té la custòdia dificulta el compliment del règim de visites o bé no el compleix, com per exemple que no retorni als menors quan correspon, o inclús, quan no es preocupen de veure o mantenir el contacte amb els seus fills estarem davant d’un incompliment del règim de visites.

  En aquests casos d’incompliment del règim de visites s’ha d’interposar una demanda davant la jurisdicció civil, demanant el compliment del pactat en conveni o el que s’hagi declarat per sentència amb la intervenció d’advocat i procurador.

  En aquest procediment, també es podría demanar la imposició de multes coercitives periòdiques al pare o la mare que incompleix el règim de visites, i fins i tot, advertir-li que com està desobeint a l’autoritat judicial es pot acudir a la via penal.

  Hem d’advertir que degut a l’última reforma legislativa, ja no es pot interposar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per tal d’iniciar un judici de faltes, i ara només es pot interposar inicialment la via civil.

  Si voleu tenir més informació sobre les conseqüències jurídiques de l’incompliment del règim de visites, podeu veure el programa en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas, en el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el següent enllaç: règim visites.

 • 06 Sep
  El naixement d’un fill com a modificació substancial de la pensió d’aliments

  El naixement d’un fill com a modificació substancial de la pensió d’aliments

  Quan després d’un divorci, un dels dos cònjuges té l’obligació de pagar la pensió d’aliments a favor dels fills i li neixen nous fills d’una segona relació, aquesta circumstància pot constituir una modificació de les pensions d’aliments dels primers fills regulades per conveni o per la sentència que declarava el divorci.

  Fins ara, el criteri que han mantingut els Jutjats de Familia i les Audiències Provincials era la de mantenir el nivell de vida dels primers fills, amb independència de que haguessin nascuts uns altres fills fruit d’una segona relació.

  No obstant, aquesta situació ha canviat dràsticament a partir de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem de data de 21 de setembre de 2016, en la que s’ha declarat que si el manteniment del fill suposa una càrrega pel matrimoni s’haurà de revalorar la pensió dels menors d’acord amb els mitjans econòmics de la nova unitat familiar, sempre que es provi que la mare d’aquesta segona relació no té ingressos, i que aquests ingressos depenen exclusivament del progenitor que esta pagant les pensions dels fills nascuts de la primera relació de la que està divorciat.

  Si voleu tenir més informació sobre les conseqüències del naixement d’un fill fruit d’una altra relació en les pensions d’aliments dels primers fills, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: modificació mesures.

 • 12 Jul
  La fiscalitat en els divorcis

  La fiscalitat en els divorcis

  El divorci, genera uns fets de contingut econòmic que poden estar gravats per una sèrie d’impostos, com seria per exemple, la pensió d’aliments, ja sigui a favor del cònjuge o a favor dels fills, la prestació compensatòria entre cònjuges i per raó del treball, i les adjudicacions de béns que es puguin fer entre les parts.

  Les pensions d’aliments a favor del cònjuge i les prestacions compensatòries entre cònjuges, tenen la consideració de rendiment de treball per a la persona que la rep, mentre que la persona que la paga, podrá deduir-ho de la seva base imposable quan faci la declaración de la renta.

  Ara bé, si la prestació compensatòria entre cònjges decideix abonar-la d’un sòl cop, no es tindrà que declarar tot el que es cobra en la declaración de la renta, sinó que es podrà aplicar una deducció de fins el 40%, i si la lliura en béns, estarà gravada pel impost de transmissions patrimonials.

  En canvi, si és una pensió d’aliments a favor dels fills, aquesta no està subjecta a cap impost, tant per qui la rep, que no será necessari que la declari, com per qui la paga, que tampoc se la podrá deduir. El mateix succeeix amb la compensació per raó de treball, però si el seu pagament es fa en béns, llavors sí que estaría subjecte a l’impost de transmissions patrimonials.

  Les adjudicacions de béns entre cònjuges, ja sigui per dissolució de ganancials o bé per una separació de béns, si es tracta d’una repartició igualitària tampoc estaría subjecte a impost.

  Si voleu tenir més información sobre la fiscalitat del divorci, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Antoni Palau, per explicar-nos quins són els impostos que genera determinats fets que tenen relació amb el divorci. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impostos divorci.

 • 08 Dec
  La potestat parental i la resolució de conflictes

  La potestat parental i la resolució de conflictes

  La nova Llei de Jurisdicció Voluntària preveu un procediment específic i àgil per demanar l’auxili judicial ens els supòsits de desacord entre els progenitors separats o divorciats en relació a les decisions que afectin als seus fills menors d’edat.

  La potestat parental és el dret i deure dels pares de vetllar pel benestar dels seus fills menors d’edat, entenent com a tal, la seva educació, alimentació i la gestió i administració del patrimoni dels seus fills.

  Si els pares estan divorciats, encara que un d’ells tingui la guàrdia i custòdia dels menors en exclusiva, la potestat parental l’assumeixen solidàriament, és a dir, els dos progenitors, amb l’excepció de que s’hagi pactat expressament que un d’ells ho faci o que per motius legals un d’ells tingui suspesa aquesta potestat.

  Si els progenitors no arriben a un acord en relació a les decisions que afecten als seus fills menors d’edat, els Tribunals poden entrar a valorar la inscripció dels menors, el canvi de centre escolar de públic a privat o l’inversa, el canvi de residència del menor, o inclús, qüestions relaciones amb les activitats extraescolars.

  Per aquests supòsits desacord entre els progenitors separats o divorciats respecte les decisions que afecten als seus fills menors d’edat, la nova Llei de Jurisdicció Voluntària preveu un procediment específic i àgil, que s’inicia mitjançant una sol·licitud al jutge competent, es cita a les parts a una compareixença en la que intervindrà el Ministeri Fiscal i finalment serà el jutge qui dictaminarà la decisió que es prendrà, sempre tenint en compte el previ informe del Ministeri Fiscal i el interès del menor.

  La recomanació que us donem si us trobeu en una situació de divorci o separació en la que es produeix un desacord en les decisions que afectin als vostres fills menors d’edat, es acudir a un advocat de la vostra confiança per a que us determini si és necessari iniciar un procediment judicial o bé, si és suficient arribar a un acord mitjançant amb una negociació, ja sigui amb l’altre progenitor directament o amb l’advocat d’aquest si fos el cas.

  Si voleu més informació sobre els supòsits de desacord en la potestat parental, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que l’advocada del nostre despatx especialista en dret de família, Laura Buetas, ens va explicar quins són els passos a seguir. Tan sòls teniu que fer un clic al següent enllaç: potestat parental. 

 • 10 Jul
  La modificació d’una sentència de divorci o separació o guarda i custòdia

  La modificació d’una sentència de divorci o separació o guarda i custòdia

  En un procés de família, es pot sol·licitar la modificació posterior d’una sentència de divorci, separació o guarda i custòdia.

  En un procediment de divorci o separació o guarda i custòdia, el principi general es que les sentències no són susceptibles de posterior modificació. No obstant, en els procediments de família, degut a la rellevància de les seves resolucions, sí que es podrà sol·licitar la seva modificació, sempre que es compleixin uns requisits.

  La modificació de mesures la poden sol·licitar: les dues parts de comú acord, o bé una de les parts, però amb el consentiment de l’altra part, així com una de les parts de forma unilateral. Ara bé, en aquest últim supòsit, com no s’ha tingut el consentiment de l’altra part, ni s’ha arribat a cap acord entre les dues parts, serà el jutge qui decidirà mitjançant sentència, si procedeix o no la modificació de mesures.

  Respecte els requisits que s’han de complir per modificar una sentència de família, en primer lloc, s’ha d’acreditar que s’ha produït un canvi substancial d’aquelles circumstàncies que es van tenir en compte en el moment de dictar la mesura que ara es pretén modificar. Tanmateix, ha de quedar acreditar que la modificació no ha tingut que ser provocada per la mateix part que sol·licita la seva modificació. A més a més, la modificació que es sol·licita no pot ser temporal o puntual, sinó que s’ha de tractar d’un canvi d’entitat suficient i perdurable en el temps.

  Com sempre, us aconsellem que abans de sol·licitar la modificació d’una mesura en un procés familiar de divorci, separació o guarda i custòdia, us assessoreu pel profesional de la vostra confiança per a que us indiqui si realment es compleixen o no els requisits indicats anteriorment.

  Si voleu més informació sobre la modificació de mesures en un procés de divorci, separació o guarda i custòdia, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, on va participar l’advocada del nostre despatx, Andrea Lombana, exposant els requisits que s’han de complir per procedir a la modificació posterior d’una mesura en un procés familiar. Podeu tornar a veure el programa, fent un simple clic al següent enllaç: modificació mesures. 

 • 15 Jun
  La pensió d’aliments a favor dels fills i les seves particularitats

  La pensió d’aliments a favor dels fills i les seves particularitats

  Qualsevol situació de separació matrimonial, divorci o trencament de la relació d’una parella de fet, que tinguin fills en comú, porta implícita l’obligació de pagar una determinada quantitat mensual per cada un dels fills.

  En els supòsits de separació matrimonial, divorci o trencament de la relació d’una parella de fet, suposa la obligació per part del progenitor al que no se li ha atorgat la custodia en cas que estiguem davant d’una custòdia exclusiva o bé a càrrec d’ambós progenitors, si estem davant d’una custòdia compartida, d’abonar la corresponent pensió d’aliments.

  Per aliments s’entén tot el que és indispensable per al manteniment, habitatge, vestit, i assistència mèdica per la persona alimentada, i també les despeses per a la formació si aquest és menor, així com per a la continuació de la formació, un cop assolida la majora d’edat, si no l’ha acabada abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular.

  En quan la quantificació de la pensió d’aliments, s’haurà de ponderar quines són les necessitats dels fills i les possibilitats econòmiques dels pares. No obstant, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, ha confeccionat unes taules orientadores per la fixació de les pensions d’aliments a favor dels fills en els procesos de familia, que actualment els Jutjats les estan aplicant.

  Tanmateix, convé destacar que la pensió d’aliments es tracta d’un dret irrenunciable, de manera que encara que el progenitor obligat al pagament de la pensió no disposi d’ingressos, sempre que estigui en edat laboral, no tingui cap tipus de discapacitat, ni estigui en situacions d’extrema indigència, les Audiencies Provincials determinen el pagament d’una pensió d’aliments de com a mínim 150 euros mensuals.

  Per una altra banda, recordem que en el supòsit de custodia compartida, encara que hagi una desproporció dels ingresos entre els progenitors, no eximeix del pagament de la pensió d’aliments. En aquests casos, el que es fa es obrir un compte corrent on cada un dels progenitors ingressaran mensualment la part que els hi correspongui.

  Finalment, destacar que l’obligació de satisfer la pensió d’aliments no s’extingeix automàticament en el moment en que els fills menors adquireixin la majoria d’edat, de manera que mentre no siguin independents econòmicament i sempre que es demostri que són diligents en els seus estudis o formació es mantindrà el dret a percebre la corresponent pensió.

  Si voleu tenir més información sobre la pensió d’aliments a favor dels fills, podeu veure el programa de “El debat de Lleida Activa”, en el que l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas, va exposar en què consisteix la pensió d’aliments, quines són les seves particularitats i com es quantifica. Tan sòls teniu que clicar el següent link: pensió aliments.