document de voluntats anticipades

 • 12 Dec
  El testament o document de voluntats anticipades en els supòsits de malaltia greu

  El testament o document de voluntats anticipades en els supòsits de malaltia greu

  Si una persona pateix una malaltia greu es recomanable la formalització d’un testament o document de voluntats anticipades.

  El testament o document de voluntats anticipades, es aquell document en el que cada persona per avançat por establir quin tractament mèdic vol rebre en el supòsit de que en un futur tingués una malaltia greu que el imposibilités per a expresar-se, i fins i tot, pot declarar que no vol continuar en vida artificial.

  Es poden fer tot tipus de previsions i es pot cancelar o modificar tantes vegades com un cregui convenient.

  És recomanable formalitzar-lo per escrit, ja sigui davant un notari o bé davant de tres testimonis, sempre que com a mínim dos d’ells, no tinguin relació familiar ni econòmica amb el declarant.

  A més a més, s’ha de comunicar la seva existència als metges que el tinguin que atendre per a que incloguin la declaració al seu historial clínic.

  També, es pot demanar la seva incripció al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Sanitat.

  Per a més informació us deixem el següent enllaç: testament.

 • 20 Mar
  Els tràmits que s’han de fer davant la defunció d’un familiar

  Els tràmits que s’han de fer davant la defunció d’un familiar

  Davant la defunció d’un familiar s’han de dur a terme una sèrie de tràmits administratius, notarials o judicials per tal de respectar la successió, ja sigui la marcada pel testament o bé per la regulada per llei.

  El primer que hem de fer es deixar transcórrer un plaç entre dues o tres setmanes des de la defunció del familiar, i transcorregut aquest plaç, demanar el certificat de defunció i el certificat d’últimes voluntats, amb el que podrem saber si el difunt havia fet o no testament i en cas de que n’hi hagués ens determinarà quin va ser l’últim testament realitzat i davant de quin notari es va signar per tal de demanar una còpia.

  Si el difunt va fer testament, es tindrà que donar compliment a la voluntat del difunt, respectant sempre alguns aspectes que la llei ens obliga, com per exemple, el 25% en concepte de legítima a favor dels fills.

  En canvi, si no ha fet testament, serà la llei qui ens determini les persones que tenen dret a herència, marcant un ordre en la successió que a Catalunya, són: els fills i nets amb l’úsdefruit a favor del cònjuge, en defecte, el cònjuge, els pares, els germans i la resta de familiars. Depenent dels familiars que siguin, s’haurà de realitzar un tràmit notarial o bé judicial per tal de determinar formalment els hereus.

  El nostre consell es que sempre es faci testament, per tal d’evitar que sigui la llei la que determini com s’haurà de reflectir la nostra successió. I després, quan arribi la defunció del familiar, encarregar-ne l’estudi, la preparació i la gestió a un advocat, sobretot tenint en compte que segons com es plantegi i es formalitzi la successió, hi ha qüestions jurídiques i fiscals que poden estalviar moltes despeses.

  Si voleu tenir mes informació sobre els tràmits que s’han de dur a terme davant la defunció d’un familiar, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que l’advocat del nostre despatx especialista en herències, Sebastià Mothe, ens va exposar detalladament el procediment que s’ha de realitzar davant la defunció d’un familiar. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: procediment defunció.