guarda i custòdia

 • 04 Oct
  Guarda i custòdia dels fills menors d’edat en cas de divorci o separació

  Guarda i custòdia dels fills menors d’edat en cas de divorci o separació

  La patria potestat, dins de la relació paterna – filiar, són els drets i deures dels progenitors en relació amb els fills, com seria l’administració dels seus béns o la seva representació legal, mentre que la guarda i custodia és el dret a conviure amb els fills, cuidar-los i atendre les seves necessitats.

  La custodia pot ser individual o col·lectiva, que es quan els dos progenitors estan en matrimoni, exercint la custòdia de forma indiferent entre els dos cònjuges. En canvi, quan els dos cònjuges es separen o es divorcien es quan s’ha d’establir un règim de custòdia, ja sigui la compartida o la individual.

  La custòdia compartida, suposa que un dels progenitors tindrà la guarda i custòdia del menor de forma diària, mentre que a l’altre progenitor se li aplicarà un règim de visites.

  El tipus i forma de realitzar la guarda i custòdia dels menors es pot determinar amb un acord entre les dues parts o bé, si no s’arribés a un acord, s’haurà de determinar per via judicial, i llavors serà el jutjge qui decideixi a qui se li atribueix la custòdia, tenint en compte criteris com la proximitat del domicili, la dedicació prèvia respecte el menor o l’edat del menor.

  Si voleu tenir més informació sobre la guarda i custòdia podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Antoni Palau, per explicar-nos com es pot aplicar la guarda i custòdia i quins són els criteris actuals que apliquen els jutjats. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: guarda i custodia.

 • 08 Dec
  La potestat parental i la resolució de conflictes

  La potestat parental i la resolució de conflictes

  La nova Llei de Jurisdicció Voluntària preveu un procediment específic i àgil per demanar l’auxili judicial ens els supòsits de desacord entre els progenitors separats o divorciats en relació a les decisions que afectin als seus fills menors d’edat.

  La potestat parental és el dret i deure dels pares de vetllar pel benestar dels seus fills menors d’edat, entenent com a tal, la seva educació, alimentació i la gestió i administració del patrimoni dels seus fills.

  Si els pares estan divorciats, encara que un d’ells tingui la guàrdia i custòdia dels menors en exclusiva, la potestat parental l’assumeixen solidàriament, és a dir, els dos progenitors, amb l’excepció de que s’hagi pactat expressament que un d’ells ho faci o que per motius legals un d’ells tingui suspesa aquesta potestat.

  Si els progenitors no arriben a un acord en relació a les decisions que afecten als seus fills menors d’edat, els Tribunals poden entrar a valorar la inscripció dels menors, el canvi de centre escolar de públic a privat o l’inversa, el canvi de residència del menor, o inclús, qüestions relaciones amb les activitats extraescolars.

  Per aquests supòsits desacord entre els progenitors separats o divorciats respecte les decisions que afecten als seus fills menors d’edat, la nova Llei de Jurisdicció Voluntària preveu un procediment específic i àgil, que s’inicia mitjançant una sol·licitud al jutge competent, es cita a les parts a una compareixença en la que intervindrà el Ministeri Fiscal i finalment serà el jutge qui dictaminarà la decisió que es prendrà, sempre tenint en compte el previ informe del Ministeri Fiscal i el interès del menor.

  La recomanació que us donem si us trobeu en una situació de divorci o separació en la que es produeix un desacord en les decisions que afectin als vostres fills menors d’edat, es acudir a un advocat de la vostra confiança per a que us determini si és necessari iniciar un procediment judicial o bé, si és suficient arribar a un acord mitjançant amb una negociació, ja sigui amb l’altre progenitor directament o amb l’advocat d’aquest si fos el cas.

  Si voleu més informació sobre els supòsits de desacord en la potestat parental, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que l’advocada del nostre despatx especialista en dret de família, Laura Buetas, ens va explicar quins són els passos a seguir. Tan sòls teniu que fer un clic al següent enllaç: potestat parental. 

 • 10 Jul
  La modificació d’una sentència de divorci o separació o guarda i custòdia

  La modificació d’una sentència de divorci o separació o guarda i custòdia

  En un procés de família, es pot sol·licitar la modificació posterior d’una sentència de divorci, separació o guarda i custòdia.

  En un procediment de divorci o separació o guarda i custòdia, el principi general es que les sentències no són susceptibles de posterior modificació. No obstant, en els procediments de família, degut a la rellevància de les seves resolucions, sí que es podrà sol·licitar la seva modificació, sempre que es compleixin uns requisits.

  La modificació de mesures la poden sol·licitar: les dues parts de comú acord, o bé una de les parts, però amb el consentiment de l’altra part, així com una de les parts de forma unilateral. Ara bé, en aquest últim supòsit, com no s’ha tingut el consentiment de l’altra part, ni s’ha arribat a cap acord entre les dues parts, serà el jutge qui decidirà mitjançant sentència, si procedeix o no la modificació de mesures.

  Respecte els requisits que s’han de complir per modificar una sentència de família, en primer lloc, s’ha d’acreditar que s’ha produït un canvi substancial d’aquelles circumstàncies que es van tenir en compte en el moment de dictar la mesura que ara es pretén modificar. Tanmateix, ha de quedar acreditar que la modificació no ha tingut que ser provocada per la mateix part que sol·licita la seva modificació. A més a més, la modificació que es sol·licita no pot ser temporal o puntual, sinó que s’ha de tractar d’un canvi d’entitat suficient i perdurable en el temps.

  Com sempre, us aconsellem que abans de sol·licitar la modificació d’una mesura en un procés familiar de divorci, separació o guarda i custòdia, us assessoreu pel profesional de la vostra confiança per a que us indiqui si realment es compleixen o no els requisits indicats anteriorment.

  Si voleu més informació sobre la modificació de mesures en un procés de divorci, separació o guarda i custòdia, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, on va participar l’advocada del nostre despatx, Andrea Lombana, exposant els requisits que s’han de complir per procedir a la modificació posterior d’una mesura en un procés familiar. Podeu tornar a veure el programa, fent un simple clic al següent enllaç: modificació mesures.