IBI

 • 11 Dec
  El procediment de regularització cadastral

  El procediment de regularització cadastral

  Si s’està disconforme amb una proposta de regularització cadastral, hi ha un termini de quinze dies per fer les corresponents al·legacions, de tal manera que si deixem passar aquest termini, la proposta esdevindrà definitiva i s’haurà de pagar el valor cadastral fixat per la proposta.

  El procediment de regularització cadastral afecta als immobles o finques urbanes que no estan donades d’alta al cadastre municipal.

  En primer lloc, es fa una publicació inicial en la que es comunica quins són els municipis afectats pel procediment de regularització cadastral o bé, ja directament s’emet una notificació d’ofici al municipi en concret afectat pel procediment, juntament amb una proposta de regularització, sempre que no hagi tercers afectats pel procediment.

  Si no s’està conforme amb la proposta de regularització, ja sigui per les característiques de la construcció o pel valor que s’assigna o simplement perquè s’entén que la finca indicada per la proposta no hauria d’estar afectada pel procediment de regularització, hi ha un termini de quinze dies per les corresponents al·legacions. Si passat aquest termini, no s’han fet les al·legacions, la proposta de regularització esdevindrà definitiva amb la conseqüències de que es tindrà que donar d’alta al cadastre la finca afectada i pagar el valor assignat per la proposta.

  Per tant, la nostra recomanació es que si esteu disconformes amb una proposta de regularització cadastral, feu les corresponents al·legacions, aportant una proposta de valoració, doncs del contrari, s’haurà de pagar el valor que ens assignin a la proposta que no té perquè coincidir amb la realitat, ja que persegueix una finalitat exclusivament recaptatòria.

  Si voleu més informació sobre el procediment de regularització cadastral, podeu tornar a veuré el consell jurídic que ens va exposar l’advocat del nostre despatx, Felip García, al programa “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el següent enllaç: procediment regularització.