immoble

 • 11 Dec
  El procediment de regularització cadastral

  El procediment de regularització cadastral

  Si s’està disconforme amb una proposta de regularització cadastral, hi ha un termini de quinze dies per fer les corresponents al·legacions, de tal manera que si deixem passar aquest termini, la proposta esdevindrà definitiva i s’haurà de pagar el valor cadastral fixat per la proposta.

  El procediment de regularització cadastral afecta als immobles o finques urbanes que no estan donades d’alta al cadastre municipal.

  En primer lloc, es fa una publicació inicial en la que es comunica quins són els municipis afectats pel procediment de regularització cadastral o bé, ja directament s’emet una notificació d’ofici al municipi en concret afectat pel procediment, juntament amb una proposta de regularització, sempre que no hagi tercers afectats pel procediment.

  Si no s’està conforme amb la proposta de regularització, ja sigui per les característiques de la construcció o pel valor que s’assigna o simplement perquè s’entén que la finca indicada per la proposta no hauria d’estar afectada pel procediment de regularització, hi ha un termini de quinze dies per les corresponents al·legacions. Si passat aquest termini, no s’han fet les al·legacions, la proposta de regularització esdevindrà definitiva amb la conseqüències de que es tindrà que donar d’alta al cadastre la finca afectada i pagar el valor assignat per la proposta.

  Per tant, la nostra recomanació es que si esteu disconformes amb una proposta de regularització cadastral, feu les corresponents al·legacions, aportant una proposta de valoració, doncs del contrari, s’haurà de pagar el valor que ens assignin a la proposta que no té perquè coincidir amb la realitat, ja que persegueix una finalitat exclusivament recaptatòria.

  Si voleu més informació sobre el procediment de regularització cadastral, podeu tornar a veuré el consell jurídic que ens va exposar l’advocat del nostre despatx, Felip García, al programa “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el següent enllaç: procediment regularització.

 • 18 Jun
  Els impostos que graven la compravenda d’un immoble

  Els impostos que graven la compravenda d’un immoble

  La compravenda d’un immoble és una operació complexa que comporta una sèrie d’efectes a nivell fiscal.

  En la compravenda d’un immoble, s’ha de pagar una sèrie d’impostos, que variaran depenent de si ets comprador o venedor, així com de la naturalesa urbana o rústica de la finca, de si els que intervenen tenen o no la condició d’empresari, o si es tracta de la primera o segona adjudicació de vivenda.

  A nivell introductori, es pot delimitar que el comprador ha de pagar l’impost de transmissions patrimonials i l’impost sobre el valor afegit (IVA), mentre que al venedor se li gravarà la diferència de valor entre la compra i la venta de l’immoble, de tal manera que si ha obtingut un guany, li repercuteix a la declaració de la renda de les persones físiques, mentre que si reuneix la condició d’empresari, li repercuteix en l’impost de societats. Tanmateix, no ens podem oblidar de l’impost de plusvàlua municipal que ha de pagar el venedor a favor de l’Ajuntament.

  Ara bé, tenim que diferenciar si estem davant d’una finca de naturalesa rústica o urbana, ja que els impostos a pagar dependran del tipus d’immoble que es compri o es vengui.

  Si és una compravenda d’un immoble rústic, el comprador ha de pagar l’impost de transmissions patrimonials que a Catalunya es d’un 10% del preu fixat en l’escriptura pública. En canvi, eal venedor, li repercuteix a la declaració de la renda o bé, en l’impost de societats si és un empresari, sempre que hagi obtingut efectivament un guany entre la diferència de valor de la compra i venda de l’immoble.

  Si estem davant d’una compravenda d’un immoble urbà, i sempre que es tracti de la primera transmissió de la vivenda, el comprador estarà subjecte al 10% de l’IVA, però si es tracta d’un local o una plaça de garatge que no estigui annexat amb la vivenda, haurà de pagar el 21% de l’IVA. Tanmateix, haurà de pagar el 5% del preu fixat en l’escriptura pública per l’impost d’actes jurídics documentats. En canvi, si és segona transmissió, serà el 10% del preu fixat en l’escriptura.

  Si es el venedor, tindrà que pagar el polèmic impost de la plusvàlua municipal a favor de l’Ajuntament, a més a més del 19% al 23% en la declaració de la renda pel guany obtingut, o bé, el tipus aplicable a l’empresa si reuneix la condició d’empresari dins l’impost de societats.

  Com podeu observar, la compravenda d’un immoble és una operació veritablement complexa. Per aquest motiu, us recomanem que os assessoreu a través del professional de la vostra confiança per evitar problemes a nivell fiscal i legals.

  Si voleu més informació sobre els impostos que s’han de pagar en el supòsit de la compravenda d’un immoble, podeu tornar a veure el programa “El debat de Lleida Activa” de TV Leida, on l’advocat del nostre despatx, Felip García, ens va explicar detalladament els impostos que graven una compravenda d’un immoble. Apreteu el següent link: impostos compravenda .

 • 21 May
  El impost de plusvàlua municipal

  El impost de plusvàlua municipal

  Despatx Moragues, ha obtingut una sentencia pionera a Lleida, que anul·la la liquidació del impost de plusvàlua i obliga a la Paeria a retornar el total del impost cobrat, més els interessos corresponents i les costes del judici.

  El fundador del nostre Despatx, José-María Moragues Serna, va participar en el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que ens va explicar quins serien els supòsits exclosos de pagament del impost de plusvàlua.

  Actualment, els Ajuntaments continuen cobrant el impost de plusvàlua, tot i que el valor dels terrenys i els immobles de naturalesa urbana, ha disminuït de valor, i en conseqüència, no es produeix el fet imposable del citat impost.

  No obstant i per primer cop a Lleida, el nostre Despatx, ha obtingut recentment la sentència de 16 de març de 2016 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Lleida, que anul·la íntegrament el impost de plusvàlua, després d’haver quedat clarament acreditat mitjançant el informe pericial de l’arquitecte, que els béns havien perdut un 20% del valor i en conseqüència, no es podia aplicar el impost de plusvàlua si el valor de venda dels béns no havia estat superior al valor d’adquisició.

  Per aquest motiu, us recomanem que si heu pagat el impost de plusvàlua municipal, quan el valor del sòl en el moment de la venda havia disminuït de preu en comparació amb el valor d’adquisició, us assessoreu a través de l’advocat de la vostra confiança per a que us examini el vostre cas i realitzi les actuacions pertinents.