impost actes jurídics documentats

 • 08 Nov
  Qui ha de pagar l’impost d’actes jurídics documentats després de la subscripció d’un prèstec hipotecari

  Qui ha de pagar l’impost d’actes jurídics documentats després de la subscripció d’un prèstec hipotecari

  El Tribunal Suprem contradint l’anterior sentència de data de 16 d’octubre de 2018, ha decidit a la posterior sentència de 6 de noviembre de 2018 que siguin els clients els que paguin l’impost d’actes jurídics documentats derivats d’un prèstec hipotecari.

  Les sentències anteirors del mateix Tribunal Suprem que venien a declarar precissament el contrari, és a dir, que eren les entitats bancaries les que tenien que pagar aquest impost, només tindran efectes per a les parts implicades en aquestes sentències, però no tindran efectes per a tercers.

  Davant aquesta discrepància de criteris es preten modificar la llei del polèmic impost per a que es determini sense cap dubte que es el banc qui ha de pagar l’impost.

  Si voleu tenir més informació sobre què passarà amb l’impost d’actes jurídics documentats podeu veure la tertulia del canal 3/24 en la que va participar Jaume Pujades, advocat especialista en dret bancari del nostre despatx. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impost actes jurídics documentats.

 • 18 Jun
  Els impostos que graven la compravenda d’un immoble

  Els impostos que graven la compravenda d’un immoble

  La compravenda d’un immoble és una operació complexa que comporta una sèrie d’efectes a nivell fiscal.

  En la compravenda d’un immoble, s’ha de pagar una sèrie d’impostos, que variaran depenent de si ets comprador o venedor, així com de la naturalesa urbana o rústica de la finca, de si els que intervenen tenen o no la condició d’empresari, o si es tracta de la primera o segona adjudicació de vivenda.

  A nivell introductori, es pot delimitar que el comprador ha de pagar l’impost de transmissions patrimonials i l’impost sobre el valor afegit (IVA), mentre que al venedor se li gravarà la diferència de valor entre la compra i la venta de l’immoble, de tal manera que si ha obtingut un guany, li repercuteix a la declaració de la renda de les persones físiques, mentre que si reuneix la condició d’empresari, li repercuteix en l’impost de societats. Tanmateix, no ens podem oblidar de l’impost de plusvàlua municipal que ha de pagar el venedor a favor de l’Ajuntament.

  Ara bé, tenim que diferenciar si estem davant d’una finca de naturalesa rústica o urbana, ja que els impostos a pagar dependran del tipus d’immoble que es compri o es vengui.

  Si és una compravenda d’un immoble rústic, el comprador ha de pagar l’impost de transmissions patrimonials que a Catalunya es d’un 10% del preu fixat en l’escriptura pública. En canvi, eal venedor, li repercuteix a la declaració de la renda o bé, en l’impost de societats si és un empresari, sempre que hagi obtingut efectivament un guany entre la diferència de valor de la compra i venda de l’immoble.

  Si estem davant d’una compravenda d’un immoble urbà, i sempre que es tracti de la primera transmissió de la vivenda, el comprador estarà subjecte al 10% de l’IVA, però si es tracta d’un local o una plaça de garatge que no estigui annexat amb la vivenda, haurà de pagar el 21% de l’IVA. Tanmateix, haurà de pagar el 5% del preu fixat en l’escriptura pública per l’impost d’actes jurídics documentats. En canvi, si és segona transmissió, serà el 10% del preu fixat en l’escriptura.

  Si es el venedor, tindrà que pagar el polèmic impost de la plusvàlua municipal a favor de l’Ajuntament, a més a més del 19% al 23% en la declaració de la renda pel guany obtingut, o bé, el tipus aplicable a l’empresa si reuneix la condició d’empresari dins l’impost de societats.

  Com podeu observar, la compravenda d’un immoble és una operació veritablement complexa. Per aquest motiu, us recomanem que os assessoreu a través del professional de la vostra confiança per evitar problemes a nivell fiscal i legals.

  Si voleu més informació sobre els impostos que s’han de pagar en el supòsit de la compravenda d’un immoble, podeu tornar a veure el programa “El debat de Lleida Activa” de TV Leida, on l’advocat del nostre despatx, Felip García, ens va explicar detalladament els impostos que graven una compravenda d’un immoble. Apreteu el següent link: impostos compravenda .