impost

 • 12 Jul
  La fiscalitat en els divorcis

  La fiscalitat en els divorcis

  El divorci, genera uns fets de contingut econòmic que poden estar gravats per una sèrie d’impostos, com seria per exemple, la pensió d’aliments, ja sigui a favor del cònjuge o a favor dels fills, la prestació compensatòria entre cònjuges i per raó del treball, i les adjudicacions de béns que es puguin fer entre les parts.

  Les pensions d’aliments a favor del cònjuge i les prestacions compensatòries entre cònjuges, tenen la consideració de rendiment de treball per a la persona que la rep, mentre que la persona que la paga, podrá deduir-ho de la seva base imposable quan faci la declaración de la renta.

  Ara bé, si la prestació compensatòria entre cònjges decideix abonar-la d’un sòl cop, no es tindrà que declarar tot el que es cobra en la declaración de la renta, sinó que es podrà aplicar una deducció de fins el 40%, i si la lliura en béns, estarà gravada pel impost de transmissions patrimonials.

  En canvi, si és una pensió d’aliments a favor dels fills, aquesta no està subjecta a cap impost, tant per qui la rep, que no será necessari que la declari, com per qui la paga, que tampoc se la podrá deduir. El mateix succeeix amb la compensació per raó de treball, però si el seu pagament es fa en béns, llavors sí que estaría subjecte a l’impost de transmissions patrimonials.

  Les adjudicacions de béns entre cònjuges, ja sigui per dissolució de ganancials o bé per una separació de béns, si es tracta d’una repartició igualitària tampoc estaría subjecte a impost.

  Si voleu tenir més información sobre la fiscalitat del divorci, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Antoni Palau, per explicar-nos quins són els impostos que genera determinats fets que tenen relació amb el divorci. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impostos divorci.

 • 14 Jun
  El nou impost sobre actius no productius

  El nou impost sobre actius no productius

  El nou impost sobre actius no productius grava la tinença d’una sèrie de béns que marca la llei i que es consideren com a no productius, sempre que estiguin situats a Catalunya en el moment de la data de meritació de l’impost.

  Aquests béns són els béns immobles, vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 cavalls, aeronaus, vaixells de lleure, articles d’antiguitat i joies, sempre que es considerin com a no productius en el moment de la data de meritació de l’impost, és a dir, que no estiguin afectats per cap tipus d’activitat econòmica.

  La data de meritació de l’impost es cada dia 1 de gener de l’any en que s’adquireix el bé considerat com a no productiu, excepcionalment per a l’any 2017 en el que la data de meritació es al 30 de juny del 2017.

  Les persones afectades per aquest impost són únicament les persones jurídiques i altres entitats indicades expressament per la llei, com per exemple, les societats civils, quedant excloses les persones físiques, fundacions, entitats sense ànim de lucre i les Administracions Públiques.

  I respecte la forma com es calcula aquest nou impost, es tindrà en compte el valor catastral respecte els béns i pel que fa a la resta de béns, es computarà el valor catastral a la data de meritació de l’impost.

  Si voleu tenir més informació sobre el nou impost d’actius no productius, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Felip Garcia, per explicar-nos les característiques d’aquest nou impost. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impost actius no productius.

 • 02 May
  La inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

  La inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

  El Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la Llei foral reguladora del impost de plusvàlua de Guipúscoa que indirectament afecta a la llei estatal reguladora d’aquest impost, ja que les dues estipulen que per quantificar el increment o disminució del valor del sòl es calcula a través de l’aplicació d’uns coeficients sobre el valor cadastral del sòl i no sobre el seu valor real, pel que sempre s’obtindrà un increment que segurament en la realitat no s’ha produït.

  De fet, ja teníem diverses sentències de Lleida obtingudes per aquest Despatx, que ja declaraven la nul·litat de l’aplicació d’aquest impost en aquells supòsits en els que no es produïa el fet imposable del impost, és a dir, quan no s’havia produït un increment del valor del sòl, sinó una disminució.

  Aquesta recent sentència del Tribunal Constitucional suposarà la modificació de la Llei estatal reguladora del impost de plusvàlua municipal i que no sigui necessari acudir als tribunals per reclamar que ens retornin el pagat en concepte de plusvàlua municipal.

  Però de moment tindrem que esperar a veure quina actuació fan els Ajuntaments, ja que fins que no es modifiqui la llei estatal reguladora d’aquest impost, poden continuar denegant la reclamació per plusvàlua municipal o bé, retornar-la en via administrativa en aplicació a la sentència constitucional.

  Per tant, la nostra recomanació es que si teniu que liquidar un impost per plusvàlua municipal, examineu si el valor del sòl ha patit o no una disminució del seu valor, i si es així, indicar-ho  expressament en via administrativa per a que ja no us practiquin la liquidació d’aquest impost.

  Si voleu tenir més informació sobre les últimes novetats relacionades amb el impost de plusvàlua municipal, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, José-Miguel Moragues Martínez, per explicar-nos la situació actual respecte les liquidacions dels impostos per plusvàlua municipal. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: plusvàlua municipal.

  By Miriam Parramona Temes d'interès ,
 • 28 Mar
  Les noves exclusions en l’ajornament o fraccionament d’un deute tributari

  Les noves exclusions en l’ajornament o fraccionament d’un deute tributari

  A partir del 2017, s’han incorporat noves restriccions respecte l’ajornament o fraccionament de deutes tributaris, que són els deutes als quals se li han d’aplicar retencions, els deutes suspesos per la interposició d’un recurs o per la desestimació del mateix, els pagaments fraccionats del impost de societats i el impost del IVA.

  Fins al 2016, l’empresari individual o persona física podia demanar l’ajornament de qualsevol tipus de deute tributari, al·legant una simple falta temporal de liquidesa i amb el requisit afegit de que si es tractava d’un deute superior a 30.000 euros llavors es tenia que portar una garantia.

  En canvi, actualment es restringeix la regulació dels ajornament o fraccionaments del deute, ja que a més a més del requisit afegit de portar una garantia si el deute és superior a 30.000 euros, també s’han incorporat unes exclusions.

  La primera exclusió es que no es pot demanar l’ajornament o fraccionament d’un import al qual se li ha d’aplicar algun tipus de retenció, com podria ser per exemple la retenció al rebut de salari d’un treballador o bé, la retenció d’uns interessos.

  Un altre supòsit són aquells deutes que estan suspesos, ja sigui perquè hem presentat un recurs, o bé perquè havent presentat el recurs per a que ens treguin el deute, ens ho desestimessin. En aquests dos casos, si demanem l’ajornament del deute tributari no ens ho concediran.

  El tercer supòsit són els pagaments fraccionats pel impost de societats als que no es pot demanar l’ajornament. En canvi, sí que es podria demanar si estem davant de pagaments fraccionats de les persones físiques.

  I l’última exclusió i la més polèmica es que no es pot demanar l’ajornament o fraccionament de l’IVA, llevat que es pugui acreditar que es tracta de quotes impagades.

  Si voleu tenir més informació sobre l’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que l’advocat del nostre despatx, Felip Garcia, ens va explicar detallament la nova regulació respecte l’ajornament d’aquest tipus de deutes. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: ajornament deutes.

 • 06 Mar
  La presentació dels registres comptables a través del nou sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII)

  La presentació dels registres comptables a través del nou sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII)

  L’Agència Tributària ha creat un nou sistema de transmissió de documentació comptable i de llibres registres, anomenat “Subministrament Immediat d’Informació” (SII) que hauran d’aplicar les empreses obligades a la presentació de registres comptables a partir de l’1 de juliol de 2017.

  El Real Decret 595/2016, ha aprovat la implantació d’un nou sistema de comunicació entre les empreses i l’Agència Tributària per tal d’enviar i obtenir, respectivament, la informació comptable relacionada amb l’impost de l’IVA i els llibres registres de factures d’una manera més ràpida i més eficient per a la gestió de l’impost de l’IVA.

  Tanmateix, aquest nou sistema SII té uns avantatges respecte les empreses obligades, així com les que voluntàriament vulguin acollir-se a aquest nou sistema de transmissió d’informació comptable, i es  l’ampliació del període de pagament de l’IVA en 10 dies més, de tal manera que podran presentar-ho el dia 30 de cada mes, envers del dia 20. A més a més, no tindran que presentar el Model Resum anual d’IVA (model 390), el Model d’operacions superiors a 3.005’06 euros (model 347), ni el model de declaració d’IVA mensual (Model 340).

  A partir de l’1 de juliol de 2017, les empreses hauran d’enviar cada mes tota la documentació comptable i la presentació de llibres registres de factures a través de la pròpia pàgina web oficial de l’Agència Tributària, i cada quatre dies hàbils des de l’emissió de la factura emesa i quatre dies hàbils des de l’emissió de la comptabilització de les factures rebudes. Només en el primer exercici d’aplicació d’aquest nou sistema SII, el període de transmissió de la documentació comptable serà de vuit dies hàbils, envers dels quatres dies hàbils.

  Ara bé, aquest nou sistema SII no afecta a totes les empreses, sinó només aquelles que actualment presenten la declaració d’IVA de forma mensual, que són aquelles empreses amb una facturació superior a 6.000.000 euros, així com els grups societaris d’IVA i les empreses acollides al Registre de Devolució Mensual. Per tant, per a la resta d’empreses no incloses, es podran acollir al nou sistema SII de forma voluntària.

  Pel contrari, si les empreses volen renunciar a la transmissió d’informació comptable a través del SII, només ho podran fer les empreses adscrites al Registre de Devolució mensual de forma voluntària i s’hauran de donar de baixa durant el mes de juny de 2017.

  Si voleu tenir més informació sobre aquest nou sistema de transmissió de documentació comptable i de llibres registres, anomenat “Subministrament Immediat d’Informació” (SII), podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que l’economista del nostre despatx, Àlex Moragues, va explicar detalladament en què consisteix aquest nou sistema de transmissió d’informació comptable i quines empreses estan obligades a utilitzar-lo. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: SII.

  By Miriam Parramona Temes d'interès ,
 • 11 Dec
  El procediment de regularització cadastral

  El procediment de regularització cadastral

  Si s’està disconforme amb una proposta de regularització cadastral, hi ha un termini de quinze dies per fer les corresponents al·legacions, de tal manera que si deixem passar aquest termini, la proposta esdevindrà definitiva i s’haurà de pagar el valor cadastral fixat per la proposta.

  El procediment de regularització cadastral afecta als immobles o finques urbanes que no estan donades d’alta al cadastre municipal.

  En primer lloc, es fa una publicació inicial en la que es comunica quins són els municipis afectats pel procediment de regularització cadastral o bé, ja directament s’emet una notificació d’ofici al municipi en concret afectat pel procediment, juntament amb una proposta de regularització, sempre que no hagi tercers afectats pel procediment.

  Si no s’està conforme amb la proposta de regularització, ja sigui per les característiques de la construcció o pel valor que s’assigna o simplement perquè s’entén que la finca indicada per la proposta no hauria d’estar afectada pel procediment de regularització, hi ha un termini de quinze dies per les corresponents al·legacions. Si passat aquest termini, no s’han fet les al·legacions, la proposta de regularització esdevindrà definitiva amb la conseqüències de que es tindrà que donar d’alta al cadastre la finca afectada i pagar el valor assignat per la proposta.

  Per tant, la nostra recomanació es que si esteu disconformes amb una proposta de regularització cadastral, feu les corresponents al·legacions, aportant una proposta de valoració, doncs del contrari, s’haurà de pagar el valor que ens assignin a la proposta que no té perquè coincidir amb la realitat, ja que persegueix una finalitat exclusivament recaptatòria.

  Si voleu més informació sobre el procediment de regularització cadastral, podeu tornar a veuré el consell jurídic que ens va exposar l’advocat del nostre despatx, Felip García, al programa “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el següent enllaç: procediment regularització.

 • 21 May
  El impost de plusvàlua municipal

  El impost de plusvàlua municipal

  Despatx Moragues, ha obtingut una sentencia pionera a Lleida, que anul·la la liquidació del impost de plusvàlua i obliga a la Paeria a retornar el total del impost cobrat, més els interessos corresponents i les costes del judici.

  El fundador del nostre Despatx, José-María Moragues Serna, va participar en el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que ens va explicar quins serien els supòsits exclosos de pagament del impost de plusvàlua.

  Actualment, els Ajuntaments continuen cobrant el impost de plusvàlua, tot i que el valor dels terrenys i els immobles de naturalesa urbana, ha disminuït de valor, i en conseqüència, no es produeix el fet imposable del citat impost.

  No obstant i per primer cop a Lleida, el nostre Despatx, ha obtingut recentment la sentència de 16 de març de 2016 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Lleida, que anul·la íntegrament el impost de plusvàlua, després d’haver quedat clarament acreditat mitjançant el informe pericial de l’arquitecte, que els béns havien perdut un 20% del valor i en conseqüència, no es podia aplicar el impost de plusvàlua si el valor de venda dels béns no havia estat superior al valor d’adquisició.

  Per aquest motiu, us recomanem que si heu pagat el impost de plusvàlua municipal, quan el valor del sòl en el moment de la venda havia disminuït de preu en comparació amb el valor d’adquisició, us assessoreu a través de l’advocat de la vostra confiança per a que us examini el vostre cas i realitzi les actuacions pertinents.