pensió aliments

 • 12 Jul
  La fiscalitat en els divorcis

  La fiscalitat en els divorcis

  El divorci, genera uns fets de contingut econòmic que poden estar gravats per una sèrie d’impostos, com seria per exemple, la pensió d’aliments, ja sigui a favor del cònjuge o a favor dels fills, la prestació compensatòria entre cònjuges i per raó del treball, i les adjudicacions de béns que es puguin fer entre les parts.

  Les pensions d’aliments a favor del cònjuge i les prestacions compensatòries entre cònjuges, tenen la consideració de rendiment de treball per a la persona que la rep, mentre que la persona que la paga, podrá deduir-ho de la seva base imposable quan faci la declaración de la renta.

  Ara bé, si la prestació compensatòria entre cònjges decideix abonar-la d’un sòl cop, no es tindrà que declarar tot el que es cobra en la declaración de la renta, sinó que es podrà aplicar una deducció de fins el 40%, i si la lliura en béns, estarà gravada pel impost de transmissions patrimonials.

  En canvi, si és una pensió d’aliments a favor dels fills, aquesta no està subjecta a cap impost, tant per qui la rep, que no será necessari que la declari, com per qui la paga, que tampoc se la podrá deduir. El mateix succeeix amb la compensació per raó de treball, però si el seu pagament es fa en béns, llavors sí que estaría subjecte a l’impost de transmissions patrimonials.

  Les adjudicacions de béns entre cònjuges, ja sigui per dissolució de ganancials o bé per una separació de béns, si es tracta d’una repartició igualitària tampoc estaría subjecte a impost.

  Si voleu tenir més información sobre la fiscalitat del divorci, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Antoni Palau, per explicar-nos quins són els impostos que genera determinats fets que tenen relació amb el divorci. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impostos divorci.

 • 15 Jun
  La pensió d’aliments a favor dels fills i les seves particularitats

  La pensió d’aliments a favor dels fills i les seves particularitats

  Qualsevol situació de separació matrimonial, divorci o trencament de la relació d’una parella de fet, que tinguin fills en comú, porta implícita l’obligació de pagar una determinada quantitat mensual per cada un dels fills.

  En els supòsits de separació matrimonial, divorci o trencament de la relació d’una parella de fet, suposa la obligació per part del progenitor al que no se li ha atorgat la custodia en cas que estiguem davant d’una custòdia exclusiva o bé a càrrec d’ambós progenitors, si estem davant d’una custòdia compartida, d’abonar la corresponent pensió d’aliments.

  Per aliments s’entén tot el que és indispensable per al manteniment, habitatge, vestit, i assistència mèdica per la persona alimentada, i també les despeses per a la formació si aquest és menor, així com per a la continuació de la formació, un cop assolida la majora d’edat, si no l’ha acabada abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular.

  En quan la quantificació de la pensió d’aliments, s’haurà de ponderar quines són les necessitats dels fills i les possibilitats econòmiques dels pares. No obstant, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, ha confeccionat unes taules orientadores per la fixació de les pensions d’aliments a favor dels fills en els procesos de familia, que actualment els Jutjats les estan aplicant.

  Tanmateix, convé destacar que la pensió d’aliments es tracta d’un dret irrenunciable, de manera que encara que el progenitor obligat al pagament de la pensió no disposi d’ingressos, sempre que estigui en edat laboral, no tingui cap tipus de discapacitat, ni estigui en situacions d’extrema indigència, les Audiencies Provincials determinen el pagament d’una pensió d’aliments de com a mínim 150 euros mensuals.

  Per una altra banda, recordem que en el supòsit de custodia compartida, encara que hagi una desproporció dels ingresos entre els progenitors, no eximeix del pagament de la pensió d’aliments. En aquests casos, el que es fa es obrir un compte corrent on cada un dels progenitors ingressaran mensualment la part que els hi correspongui.

  Finalment, destacar que l’obligació de satisfer la pensió d’aliments no s’extingeix automàticament en el moment en que els fills menors adquireixin la majoria d’edat, de manera que mentre no siguin independents econòmicament i sempre que es demostri que són diligents en els seus estudis o formació es mantindrà el dret a percebre la corresponent pensió.

  Si voleu tenir més información sobre la pensió d’aliments a favor dels fills, podeu veure el programa de “El debat de Lleida Activa”, en el que l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas, va exposar en què consisteix la pensió d’aliments, quines són les seves particularitats i com es quantifica. Tan sòls teniu que clicar el següent link: pensió aliments.