plusvàlua

 • 02 May
  La inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

  La inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

  El Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la Llei foral reguladora del impost de plusvàlua de Guipúscoa que indirectament afecta a la llei estatal reguladora d’aquest impost, ja que les dues estipulen que per quantificar el increment o disminució del valor del sòl es calcula a través de l’aplicació d’uns coeficients sobre el valor cadastral del sòl i no sobre el seu valor real, pel que sempre s’obtindrà un increment que segurament en la realitat no s’ha produït.

  De fet, ja teníem diverses sentències de Lleida obtingudes per aquest Despatx, que ja declaraven la nul·litat de l’aplicació d’aquest impost en aquells supòsits en els que no es produïa el fet imposable del impost, és a dir, quan no s’havia produït un increment del valor del sòl, sinó una disminució.

  Aquesta recent sentència del Tribunal Constitucional suposarà la modificació de la Llei estatal reguladora del impost de plusvàlua municipal i que no sigui necessari acudir als tribunals per reclamar que ens retornin el pagat en concepte de plusvàlua municipal.

  Però de moment tindrem que esperar a veure quina actuació fan els Ajuntaments, ja que fins que no es modifiqui la llei estatal reguladora d’aquest impost, poden continuar denegant la reclamació per plusvàlua municipal o bé, retornar-la en via administrativa en aplicació a la sentència constitucional.

  Per tant, la nostra recomanació es que si teniu que liquidar un impost per plusvàlua municipal, examineu si el valor del sòl ha patit o no una disminució del seu valor, i si es així, indicar-ho  expressament en via administrativa per a que ja no us practiquin la liquidació d’aquest impost.

  Si voleu tenir més informació sobre les últimes novetats relacionades amb el impost de plusvàlua municipal, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, José-Miguel Moragues Martínez, per explicar-nos la situació actual respecte les liquidacions dels impostos per plusvàlua municipal. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: plusvàlua municipal.

  By Miriam Parramona Temes d'interès ,
 • 18 Jun
  Els impostos que graven la compravenda d’un immoble

  Els impostos que graven la compravenda d’un immoble

  La compravenda d’un immoble és una operació complexa que comporta una sèrie d’efectes a nivell fiscal.

  En la compravenda d’un immoble, s’ha de pagar una sèrie d’impostos, que variaran depenent de si ets comprador o venedor, així com de la naturalesa urbana o rústica de la finca, de si els que intervenen tenen o no la condició d’empresari, o si es tracta de la primera o segona adjudicació de vivenda.

  A nivell introductori, es pot delimitar que el comprador ha de pagar l’impost de transmissions patrimonials i l’impost sobre el valor afegit (IVA), mentre que al venedor se li gravarà la diferència de valor entre la compra i la venta de l’immoble, de tal manera que si ha obtingut un guany, li repercuteix a la declaració de la renda de les persones físiques, mentre que si reuneix la condició d’empresari, li repercuteix en l’impost de societats. Tanmateix, no ens podem oblidar de l’impost de plusvàlua municipal que ha de pagar el venedor a favor de l’Ajuntament.

  Ara bé, tenim que diferenciar si estem davant d’una finca de naturalesa rústica o urbana, ja que els impostos a pagar dependran del tipus d’immoble que es compri o es vengui.

  Si és una compravenda d’un immoble rústic, el comprador ha de pagar l’impost de transmissions patrimonials que a Catalunya es d’un 10% del preu fixat en l’escriptura pública. En canvi, eal venedor, li repercuteix a la declaració de la renda o bé, en l’impost de societats si és un empresari, sempre que hagi obtingut efectivament un guany entre la diferència de valor de la compra i venda de l’immoble.

  Si estem davant d’una compravenda d’un immoble urbà, i sempre que es tracti de la primera transmissió de la vivenda, el comprador estarà subjecte al 10% de l’IVA, però si es tracta d’un local o una plaça de garatge que no estigui annexat amb la vivenda, haurà de pagar el 21% de l’IVA. Tanmateix, haurà de pagar el 5% del preu fixat en l’escriptura pública per l’impost d’actes jurídics documentats. En canvi, si és segona transmissió, serà el 10% del preu fixat en l’escriptura.

  Si es el venedor, tindrà que pagar el polèmic impost de la plusvàlua municipal a favor de l’Ajuntament, a més a més del 19% al 23% en la declaració de la renda pel guany obtingut, o bé, el tipus aplicable a l’empresa si reuneix la condició d’empresari dins l’impost de societats.

  Com podeu observar, la compravenda d’un immoble és una operació veritablement complexa. Per aquest motiu, us recomanem que os assessoreu a través del professional de la vostra confiança per evitar problemes a nivell fiscal i legals.

  Si voleu més informació sobre els impostos que s’han de pagar en el supòsit de la compravenda d’un immoble, podeu tornar a veure el programa “El debat de Lleida Activa” de TV Leida, on l’advocat del nostre despatx, Felip García, ens va explicar detalladament els impostos que graven una compravenda d’un immoble. Apreteu el següent link: impostos compravenda .

 • 21 May
  El impost de plusvàlua municipal

  El impost de plusvàlua municipal

  Despatx Moragues, ha obtingut una sentencia pionera a Lleida, que anul·la la liquidació del impost de plusvàlua i obliga a la Paeria a retornar el total del impost cobrat, més els interessos corresponents i les costes del judici.

  El fundador del nostre Despatx, José-María Moragues Serna, va participar en el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que ens va explicar quins serien els supòsits exclosos de pagament del impost de plusvàlua.

  Actualment, els Ajuntaments continuen cobrant el impost de plusvàlua, tot i que el valor dels terrenys i els immobles de naturalesa urbana, ha disminuït de valor, i en conseqüència, no es produeix el fet imposable del citat impost.

  No obstant i per primer cop a Lleida, el nostre Despatx, ha obtingut recentment la sentència de 16 de març de 2016 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Lleida, que anul·la íntegrament el impost de plusvàlua, després d’haver quedat clarament acreditat mitjançant el informe pericial de l’arquitecte, que els béns havien perdut un 20% del valor i en conseqüència, no es podia aplicar el impost de plusvàlua si el valor de venda dels béns no havia estat superior al valor d’adquisició.

  Per aquest motiu, us recomanem que si heu pagat el impost de plusvàlua municipal, quan el valor del sòl en el moment de la venda havia disminuït de preu en comparació amb el valor d’adquisició, us assessoreu a través de l’advocat de la vostra confiança per a que us examini el vostre cas i realitzi les actuacions pertinents.