prestació

 • 26 Sep
  El permís de paternitat

  El permís de paternitat

  El nou Real Decret 6/2019, ha introduït diversos canvis respecte el permís de paternitat que van entrar en vigor el passat 1 d’abril de 2019.

  Des del passat 1 d’abril de 2019, el permís de paternitat ha passat de ser de cinc a vuit setmanes, de les quals les dues primeres les haurà de gaudir juntament amb la mare immediatament després del part.  A més a més, es preveu que la mare podrà cedir quatre de les seves setmanes de maternitat a favor del pare, tot i que aquest no pugui cedir cap setmana a favor de la mare.

  Tanmateix, amb l’ampliació de la duració del permís de paternitat, s’ha suprimit el permís de dos dies a càrrec de l’empresa per naixement del fill , de tal manera que a partir de l’1 d’abril de 2019 tan sòls es tindrà dret a les vuit setmanes de paternitat a càrrec de l’INSS.

  Aquestes vuit setmanes per paternitat s’ampliaran al 2020 que passaran a ser  de dotze setmanes i al 2021 seran setze setmanes, equiparant-se a les setze setmanes de maternitat.

  Per tenir dret a la prestació de paternitat, el sol·licitant tindrà que dirigir-se a qualsevol oficina de l’INSS i presentar: el formulari degudament cumplimentat, últim rebut de salari, certificat emès per l’empresa, certificat de naixement del menor, original i fotocopia del DNI i el llibre de familia.

  I si compleix els requisits per tenir dret a la prestació per paternitat, rebrà una prestació equivalent al 100% de la base reguladora del mes anterior i estarà exempta d’IRPF.

  Per a més informació: permís paternitat.

 • 28 Oct
  La prestació per maternitat i la seva exempció de tributació

  La prestació per maternitat i la seva exempció de tributació

  Poden ser beneficiaris de la prestació per maternitat totes aquelles persones, que amb independència de que siguin dona o home, estiguin amb una situació de suspensió del seu contracte de treball, ja sigui per maternitat, adopció, guarda legal amb fins d’adopció o acolliment familiar.

  Per ser beneficiari de la prestació per maternitat, s’han de complir els requisits d’estar afiliada a la Seguretat Social, ja sigui en situació d’alta o alta assimilada i complir un període mínim de cotització, que a més a més dependrà de l’edat de la treballadora en el moment del part.

  Si es compleixen aquests requisits, la treballadora podrà demanar al INSS la percepció del subsidi per maternitat mitjançant una sol·licitud oficial i serà aquest Organisme, el que s’encarregarà d’abonar a la treballadora la prestació per maternitat.

  Respecte la tributació de la prestació de maternitat, fins ara, la prestació per maternitat tributava al impost d’IRPF com a rendiment del treball, però ara s’acaba de publicar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 6 de juliol de 2016, que obliga a la Agència tributària a retornar 3.135 euros per la quantia sobre la que es va tributar en la prestació de maternitat de la treballadora, més l’aplicació d’interessos legals, per entendre que la prestació de maternitat està exempta de tributar d’acord amb l’article 7.h de la Llei 35/2006, del Impost de les Persones Físiques.

  No obstant, aquesta sentència només té efectes per a la treballadora que ha reclamat exclusivament la exempció de tributació en la seva prestació per maternitat, pel que si heu gaudit de la prestació per maternitat ens els últims quatre anys, ara podeu reclamar judicialment que us retornin la quantitat sobre la que us van aplicar una retenció en la vostra prestació per maternitat per l’IRPF.

  El consell que us donem es que acudiu al professional de la seva confiança, per a que us determini la quantitat objecte de reclamació, així com els passos que s’han de seguir per reclamar-ho administrativament i judicialment, però sobretot és necessari acudir a un professional per a que us indiqui si la vostra reclamació està o no prescrita, ja que apliquem la prescripció dels 4 anys per demanar a la Agència Tributària que ens retornin les quanties derivades dels impostos.

  Si voleu tenir més informació sobre la prestació de maternitat i la seva exempció de tributació, podeu tornar a veure el programa “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que l’advocada del nostre despatx, Miriam Parramona, va exposar detalladament els requisits d’accés a la prestació, així com la novetat de l’exempció de tributació per IRPF. Tan sòls teniu que fer un clic al següent enllaç: prestació maternitat.