préstec hipotecari

 • 08 Nov
  Qui ha de pagar l’impost d’actes jurídics documentats després de la subscripció d’un prèstec hipotecari

  Qui ha de pagar l’impost d’actes jurídics documentats després de la subscripció d’un prèstec hipotecari

  El Tribunal Suprem contradint l’anterior sentència de data de 16 d’octubre de 2018, ha decidit a la posterior sentència de 6 de noviembre de 2018 que siguin els clients els que paguin l’impost d’actes jurídics documentats derivats d’un prèstec hipotecari.

  Les sentències anteirors del mateix Tribunal Suprem que venien a declarar precissament el contrari, és a dir, que eren les entitats bancaries les que tenien que pagar aquest impost, només tindran efectes per a les parts implicades en aquestes sentències, però no tindran efectes per a tercers.

  Davant aquesta discrepància de criteris es preten modificar la llei del polèmic impost per a que es determini sense cap dubte que es el banc qui ha de pagar l’impost.

  Si voleu tenir més informació sobre què passarà amb l’impost d’actes jurídics documentats podeu veure la tertulia del canal 3/24 en la que va participar Jaume Pujades, advocat especialista en dret bancari del nostre despatx. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: impost actes jurídics documentats.

 • 16 Aug
  El fiador solidari en els préstecs hipotecaris

  El fiador solidari en els préstecs hipotecaris

  Quan es demana un préstec hipotecari al banc, aquest analitzarà la seva solvència i si considera que no és suficient per garantir el retorn del préstec concedit, exigirà la presència d’un fiador solidari, contra el qual i en el supòsit d’impagament del préstec, el banc podrá dirigir-se com si fos el deutor principal.

  A la pràctica, doncs, el fiador solidari es situa en un pla d’igualtat juntament amb el deutor i juntament amb el prestatari a l’hora de respondre enfront al banc, ja que aquest es podrà dirigir a la vegada tant contra el deutor principal com contra el fiador solidari.

  Ara bé, hem d’advertir que en defecte de pacte, la fiança no será solidària, sinó mancomunada, que sempre és més beneficiós pel fiador, ja que aquest tindrà els beneficis d’exclussió, divissió i ordre, que suposa que el banc abans d’anar contra el fiador ha d’anar contra el patrimoni del deutor principal i si hi hagués dos fiadors solidaris implicaría la divisió de la fiança.

  Per aquest motiu, els bancs sempre pacten expressament que la fiança sigui solidària, ja que llavors el fiador perd els seus beneficis d’exclussió, divisió i ordre. No obstant, s’han publicat recents sentències que considen que aquest pacte es pot considerar abusiu si el banc no ha explicat al fiador quines són les conseqüències de constituir-se de forma solidària respecte la responsabilitat en el deute.

  El nostre consell es que si us trobeu en aquesta situació, acudiu a l’advocat de la vostra confiança per a que us analitizi el vostre cas i us determini si és viable o no interposar accions judicials. Si voleu tenir més informació sobre la figura del fiador solidari, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Jaume Pujades. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: fiador solidari.

 • 29 Jun
  La situació actual de les clàusules sòl en els préstecs hipotecaris

  La situació actual de les clàusules sòl en els préstecs hipotecaris

  Tot i la publicitat que s’ha fet sobre l’existència de les clàusules sòl, tant a nivel de prensa, com Internet, com xarxes socials, encara hi ha milers de persones que tenen o han tingut clàusules sòl en els seus préstecs hipotecaris i els bancs encara no els hi ha retornat els diners cobrats de forma indeguda.

  El cas més paradigmàtic el trobem amb els clients de Caixa Bank, que a l’any 2011 ja va deixar d’aplicar unilateralment la clàusula sòl, però que no ha tornat el cobrat de forma indeguda des del principi del préstec, pel que si el perjudicat no reclama judicialment, el banc no li retornarà els diners.

  En canvi, si el client reclama judicialment, la resposta dels tribunals i jutjats és unànime en declarar la nul·litat de la clàusula sòl des de la signatura del préstec hipotecari, obligant-li a retornar la totalitat dels diners cobrats de forma indeguda més els interessos corresponents.

  Us aconsellem que porteu l’escriptura de constitució del préstec hipotecari a un advocat especialista per a que us determini si teniu o no clàusules sòl, i si en teniu, reclameu-ho judicialment per recuperar tots els diners que el banc us ha fet pagar de més.

  I si voleu tenir més informació sobre les clàusules sòl, podeu tornar a veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocat del nostre despatx, Jaume Pujades, per explicar-nos quina és la situació actual d’aquest tipus de clàusules abusives. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: clàusules sòl.