registre jornada treball

 • 12 May
  El control horari

  El control horari

  A partir del 12 de maig de 2019, va entrar en vigor el Real Decret 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents de protección social i de lluita contra la precarietat laboral que va modificar l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors pel que s’estableix que “l’empresa garantitzarà el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora“.

  Amb efectes del 12 de maig de 2019, les empreses han de registrar la jornada diària dels seus treballadors, ja sigui en paper o per via informàtica, en els que consti l’hora d’inici i finalització de la jornada de cada un dels treballadors. No serà vàlida la substitució per calendaris laborals ni per quadrants d’horaris, ja que és obligatori que es registri la jornada de forma individual per cada un dels treballadors de l’empresa.

  Tanmateix, aquests registres han d’estar guardats físicament al centre de treball, de tal manera que sigui posible accedir a ells en qualsevol moment, ja sigui perquè ho sol·licita el treballador, els representants dels treballadors o la mateixa Inspecció de Treball.

  El registre de jornada ha d’estar documentat pel que si es realitza per medis informàtics, com per exemple un sistema de fixatge, Inspecció de Treball podrà requerir a la mateixa visita que faci a l’empresa que s’imprimeixin els registres. I si està en format paper, podrà requerir els registres originals amb la firma dels treballadors.

  El incompliment de realizar el registre de jornada será constitutiu d’una infracció greu.

  Per a més informació, us deixem el següent enllaç: registre jornada.

 • 22 Jun
  El registre de la jornada ordinària dels treballadors

  El registre de la jornada ordinària dels treballadors

  D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, les empreses tenen l’obligació de realizar un registre de la jornada ordinària de treball dels treballadors que tenen un contracte a temps parcial, i un registre només de les hores extraordinàries efectuades pel que fa a la resta de treballadors.

  No obstant, Inspecció de Treball va emetre una Instrucció a l’any 2016, en la que obligava a totes les empreses a realizar un registre de la jornada ordinària de treball de tots els treballadors, tant si feien hores extraordinàries, com si no les feien, i amb independencia de que tinguessin un contracte a temps parcial o a temps complet.

  Però aquesta situació ha tornat a canviar dràsticament amb la sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2017, en la que precissament declarava que no era obligatori que les empreses realitzessin un registre de la jornada ordinària dels seus treballadors si no estaven dins dels supòsits que indica la llei, és a dir, jornada parcial o bé, hores extraordinàries.

  La nostra recomanació es que si teniu treballadors contractats a temps complet, però aquests no efectuen hores extraordinàries, no és necessari que realitzeu un registre de la jornada ordinària de treball. Ara bé, si es tracta de treballadors que sí que realitzen hores extraordinàries, heu de tenir un sistema de control horari per verificar-les. I si teniu treballadors amb un contracte a temps parcial, heu de registrar la totalitat de la jornada de treball, amb independència de que no realitzin cap hora superior a la seva jornada de treball.

  Per més informació sobre el registre de la jornada ordinària de treball, podeu veure el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Miriam Parramona, per explicar-nos quin és el criteri que segueix Inspecció de Treball respecte la jornada ordinària de treball. Tan sòls teniu que clicar el següent enllaç: registre jornada.