separació

 • 28 Feb
  L’incompliment del règim de visites fixat en una sentència de divorci

  L’incompliment del règim de visites fixat en una sentència de divorci

  Qualsevol procediment de divorci o separació o de trencament d’una parella de fet amb fills menors, on s’atribueix la guarda i custòdia a un dels pares en exclusiva, necessariament comporta la regulació d’un règim de visites, és a dir, d’un temps en que aquests fills han d’estar amb el pare o la mare, a qui no se li ha atribuït la custòdia.

  Ara bé, si el progenitor que té la custòdia dificulta el compliment del règim de visites o bé no el compleix, com per exemple que no retorni als menors quan correspon, o inclús, quan no es preocupen de veure o mantenir el contacte amb els seus fills estarem davant d’un incompliment del règim de visites.

  En aquests casos d’incompliment del règim de visites s’ha d’interposar una demanda davant la jurisdicció civil, demanant el compliment del pactat en conveni o el que s’hagi declarat per sentència amb la intervenció d’advocat i procurador.

  En aquest procediment, també es podría demanar la imposició de multes coercitives periòdiques al pare o la mare que incompleix el règim de visites, i fins i tot, advertir-li que com està desobeint a l’autoritat judicial es pot acudir a la via penal.

  Hem d’advertir que degut a l’última reforma legislativa, ja no es pot interposar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per tal d’iniciar un judici de faltes, i ara només es pot interposar inicialment la via civil.

  Si voleu tenir més informació sobre les conseqüències jurídiques de l’incompliment del règim de visites, podeu veure el programa en el que va participar l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas, en el programa de “El Debat de Lleida Activa” de TV Lleida en el següent enllaç: règim visites.

 • 08 Dec
  La potestat parental i la resolució de conflictes

  La potestat parental i la resolució de conflictes

  La nova Llei de Jurisdicció Voluntària preveu un procediment específic i àgil per demanar l’auxili judicial ens els supòsits de desacord entre els progenitors separats o divorciats en relació a les decisions que afectin als seus fills menors d’edat.

  La potestat parental és el dret i deure dels pares de vetllar pel benestar dels seus fills menors d’edat, entenent com a tal, la seva educació, alimentació i la gestió i administració del patrimoni dels seus fills.

  Si els pares estan divorciats, encara que un d’ells tingui la guàrdia i custòdia dels menors en exclusiva, la potestat parental l’assumeixen solidàriament, és a dir, els dos progenitors, amb l’excepció de que s’hagi pactat expressament que un d’ells ho faci o que per motius legals un d’ells tingui suspesa aquesta potestat.

  Si els progenitors no arriben a un acord en relació a les decisions que afecten als seus fills menors d’edat, els Tribunals poden entrar a valorar la inscripció dels menors, el canvi de centre escolar de públic a privat o l’inversa, el canvi de residència del menor, o inclús, qüestions relaciones amb les activitats extraescolars.

  Per aquests supòsits desacord entre els progenitors separats o divorciats respecte les decisions que afecten als seus fills menors d’edat, la nova Llei de Jurisdicció Voluntària preveu un procediment específic i àgil, que s’inicia mitjançant una sol·licitud al jutge competent, es cita a les parts a una compareixença en la que intervindrà el Ministeri Fiscal i finalment serà el jutge qui dictaminarà la decisió que es prendrà, sempre tenint en compte el previ informe del Ministeri Fiscal i el interès del menor.

  La recomanació que us donem si us trobeu en una situació de divorci o separació en la que es produeix un desacord en les decisions que afectin als vostres fills menors d’edat, es acudir a un advocat de la vostra confiança per a que us determini si és necessari iniciar un procediment judicial o bé, si és suficient arribar a un acord mitjançant amb una negociació, ja sigui amb l’altre progenitor directament o amb l’advocat d’aquest si fos el cas.

  Si voleu més informació sobre els supòsits de desacord en la potestat parental, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, en el que l’advocada del nostre despatx especialista en dret de família, Laura Buetas, ens va explicar quins són els passos a seguir. Tan sòls teniu que fer un clic al següent enllaç: potestat parental. 

 • 10 Jul
  La modificació d’una sentència de divorci o separació o guarda i custòdia

  La modificació d’una sentència de divorci o separació o guarda i custòdia

  En un procés de família, es pot sol·licitar la modificació posterior d’una sentència de divorci, separació o guarda i custòdia.

  En un procediment de divorci o separació o guarda i custòdia, el principi general es que les sentències no són susceptibles de posterior modificació. No obstant, en els procediments de família, degut a la rellevància de les seves resolucions, sí que es podrà sol·licitar la seva modificació, sempre que es compleixin uns requisits.

  La modificació de mesures la poden sol·licitar: les dues parts de comú acord, o bé una de les parts, però amb el consentiment de l’altra part, així com una de les parts de forma unilateral. Ara bé, en aquest últim supòsit, com no s’ha tingut el consentiment de l’altra part, ni s’ha arribat a cap acord entre les dues parts, serà el jutge qui decidirà mitjançant sentència, si procedeix o no la modificació de mesures.

  Respecte els requisits que s’han de complir per modificar una sentència de família, en primer lloc, s’ha d’acreditar que s’ha produït un canvi substancial d’aquelles circumstàncies que es van tenir en compte en el moment de dictar la mesura que ara es pretén modificar. Tanmateix, ha de quedar acreditar que la modificació no ha tingut que ser provocada per la mateix part que sol·licita la seva modificació. A més a més, la modificació que es sol·licita no pot ser temporal o puntual, sinó que s’ha de tractar d’un canvi d’entitat suficient i perdurable en el temps.

  Com sempre, us aconsellem que abans de sol·licitar la modificació d’una mesura en un procés familiar de divorci, separació o guarda i custòdia, us assessoreu pel profesional de la vostra confiança per a que us indiqui si realment es compleixen o no els requisits indicats anteriorment.

  Si voleu més informació sobre la modificació de mesures en un procés de divorci, separació o guarda i custòdia, podeu tornar a veure el programa de “El debat de Lleida Activa” de TV Lleida, on va participar l’advocada del nostre despatx, Andrea Lombana, exposant els requisits que s’han de complir per procedir a la modificació posterior d’una mesura en un procés familiar. Podeu tornar a veure el programa, fent un simple clic al següent enllaç: modificació mesures. 

 • 15 Jun
  La pensió d’aliments a favor dels fills i les seves particularitats

  La pensió d’aliments a favor dels fills i les seves particularitats

  Qualsevol situació de separació matrimonial, divorci o trencament de la relació d’una parella de fet, que tinguin fills en comú, porta implícita l’obligació de pagar una determinada quantitat mensual per cada un dels fills.

  En els supòsits de separació matrimonial, divorci o trencament de la relació d’una parella de fet, suposa la obligació per part del progenitor al que no se li ha atorgat la custodia en cas que estiguem davant d’una custòdia exclusiva o bé a càrrec d’ambós progenitors, si estem davant d’una custòdia compartida, d’abonar la corresponent pensió d’aliments.

  Per aliments s’entén tot el que és indispensable per al manteniment, habitatge, vestit, i assistència mèdica per la persona alimentada, i també les despeses per a la formació si aquest és menor, així com per a la continuació de la formació, un cop assolida la majora d’edat, si no l’ha acabada abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular.

  En quan la quantificació de la pensió d’aliments, s’haurà de ponderar quines són les necessitats dels fills i les possibilitats econòmiques dels pares. No obstant, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, ha confeccionat unes taules orientadores per la fixació de les pensions d’aliments a favor dels fills en els procesos de familia, que actualment els Jutjats les estan aplicant.

  Tanmateix, convé destacar que la pensió d’aliments es tracta d’un dret irrenunciable, de manera que encara que el progenitor obligat al pagament de la pensió no disposi d’ingressos, sempre que estigui en edat laboral, no tingui cap tipus de discapacitat, ni estigui en situacions d’extrema indigència, les Audiencies Provincials determinen el pagament d’una pensió d’aliments de com a mínim 150 euros mensuals.

  Per una altra banda, recordem que en el supòsit de custodia compartida, encara que hagi una desproporció dels ingresos entre els progenitors, no eximeix del pagament de la pensió d’aliments. En aquests casos, el que es fa es obrir un compte corrent on cada un dels progenitors ingressaran mensualment la part que els hi correspongui.

  Finalment, destacar que l’obligació de satisfer la pensió d’aliments no s’extingeix automàticament en el moment en que els fills menors adquireixin la majoria d’edat, de manera que mentre no siguin independents econòmicament i sempre que es demostri que són diligents en els seus estudis o formació es mantindrà el dret a percebre la corresponent pensió.

  Si voleu tenir més información sobre la pensió d’aliments a favor dels fills, podeu veure el programa de “El debat de Lleida Activa”, en el que l’advocada del nostre despatx, Laura Buetas, va exposar en què consisteix la pensió d’aliments, quines són les seves particularitats i com es quantifica. Tan sòls teniu que clicar el següent link: pensió aliments.